DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI IAȘI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI IAȘI scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                                                • un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicina muncii la Compartimentul Evaluare a factorilor de risc din mediul de viață și de muncă – Colectiv Medicina muncii și igiena colectivităților de copii/tineret.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști; c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare; e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin; f) cazierul judiciar; g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; h) chitanță de plată a taxei de concurs; i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi însoțite de originale, care se vor certifica de un reprezentant al angajatorului. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Tematica de concurs și bibliografia sunt cele pentru ocupare post medic specialist specialitatea Medicina muncii (http:// www.ms.ro/tematica-pentru-concursul-de-ocupare-de-post-pentru-medici-specialisti/ – Medicina muncii) și se vor afișa la sediul instituției și pe site-ul acesteia: www.dspiasi.ro

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Vasile Conta nr. 2-4, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 13.03.2020, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 13.03.2020. Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare al DSP Iași, tel.: 0232.210.900, int. 218.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns