DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ARGEȘ scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ ARGEȘ
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:

funcția de șef Compartiment Supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști,
farmaciști, și respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e)
sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea
activității pentru funcția pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

La concurs se pot înscrie numai candidații care au obținut minimum două puncte din cele prevăzute la pct. 9 din anexa nr. 3 la ordin.
La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea Epidemiologie. Vechimea în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca medic specialist.

Pentru proba scrisă un subiect va fi din legislația sanitară (Legea nr. 95/2006).
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității în termen de 15 zile calendaristice de la data de 17.05.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 17.05.2019.

Relații suplimentare se pot obține la Biroul RUNOS, tel.: 0248.215.942.

Lasă un răspuns