DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚEANĂ TIMIȘ scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚEANĂ TIMIȘ
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:

funcția de șef Compartiment Evaluare a factorilor de risc din mediul de viață și muncă (medic confirmat în specialitatea Igienă).                                 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de laborator pentru Laboratorul de Diagnostic și investigare în sănătate publică – diagnostic microbiologic;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Igienă pentru Laboratorul de Igiena radiațiilor

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști,
farmaciști, și respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e)
sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea
activității pentru funcția pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se plătește în contul: RO44TREZ62120E365000XXXX, deschis la Trezoreria
municipiului Timișoara, cod fiscal: 11292024, beneficiar: Direcția de Sănătate Publică Județeană Timiș.

Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi însoțite de documentele originale, care se vor certifica cu originalul, sau se prezintă copii legalizate. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
La concurs se pot înscrie numai candidații care au obținut minimum două puncte din cele prevăzute la pct. 9 din anexa nr. 3 la ordin.

La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului. Vechimea în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca medic specialist.
Pentru proba scrisă un subiect va fi din legislația sanitară (Legea nr. 95/2006).
Tematica de concurs se găsește pe site-ul și la sediul DSP Timiș, str. Lenau nr. 10, Timișoara.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității în termen de 15 zile calendaristice de la data de 17.05.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 17.05.2019.
Pentru dosarele incomplete se stabilește un termen de 5 zile lucrătoare pentru completarea lor. Ulterior expirării acestui termen nu se admit completări ale dosarului, iar dosarele necompletate se resping. Situația privind dosarele  admise sau respinse se afișează la sediul instituției.

Contestațiile privind dosarele respinse se adresează, în termen de
două zile lucrătoare din momentul afișării, conducătorului DSPJ Timiș.

Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției, str. Lenau nr. 10, tel.: 0256.494.680, int. 113 și 120 – Biroul Resurse Umane, Normare, Organizare și Salarizare.

Lasă un răspuns