INSTITUTUL CLINIC FUNDENI BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

INSTITUTUL CLINIC FUNDENI BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu jumătate de normă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină de laborator la Compartimentul Analize medicale hematologice;
 un post cu jumătate de normă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină de laborator la Compartimentul Analize medicale hematologice;
 un post cu jumătate de normă de medic specialist confirmat în specialitatea Anatomie patologică la Serviciul clinic Anatomie
patologică;
 un post cu jumătate de normă de medic primar confirmat în specialitatea Anatomie patologică la Serviciul clinic Anatomie patologică;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Gastroenterologie la Secția clinică Gastroenterologie I;
 un post cu jumătate de normă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie, cu supraspecializate în Hemato-oncologie
la Compartimentul Hemato-oncologie din cadrul Secției clinice Pediatrie I;
 un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Pediatrie la Compartimentul Hematologiethalasemii, hemofilie și alte boli genetice din cadrul Secției clinice Pediatrie I;
 un post cu jumătate de normă de biochimist principal la Compartimentul Analize medicale hematologice.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea
profesiunilor de biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea OBBCSSR;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Tematica de concurs va fi afișată la sediul institutului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Serviciul RUNOS, camera 10, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 11.10.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 11.10.2019.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, tel.: 021.319.50.87.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns