INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE „PROF. DR. GEORGE I. M. GEORGESCU” IAȘI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE „PROF. DR. GEORGE I. M. GEORGESCU” IAȘI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                                         un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie, cu atestat de studii complementare în stimulatoare și defibrilatoare cardiace implantabile, în cadrul Laboratorului de Explorări funcționale invazive – Compartimentul electrofiziologie.
Experiența dovedită în implantarea, interogarea și programarea dispozitivelor cardiace constituie avantaj.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist în specialitatea cardiologie și copie xerox de pe atestatul de studii
complementare în stimulatoare și defibrilatoare cardiace implantabile;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) adeverința privind vechimea în specialitate și dovada experienței în implantarea dispozitivelor cardiace (LOG de proceduri).
Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs și bibliografia sunt cele de medic specialist în specialitatea postului și se va afișa la sediul institutului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, bd. Carol I nr. 50, et. VI, Biroul RUNOS, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 16.08.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 16.08.2019.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0232.211.834, int. 110.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns