INSTITUTUL DE FONOAUDIOLOGIE ȘI CHIRURGIE FUNCȚIONALĂ O.R.L. „PROF. DR. DORIN HOCIOTĂ” BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

INSTITUTUL DE FONOAUDIOLOGIE ȘI CHIRURGIE FUNCȚIONALĂ O.R.L. „PROF. DR. DORIN HOCIOTĂ” BUCUREȘTI scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                                         un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase în cadrul Compartimentului de Prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști; c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare; e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin; f) cazierul judiciar; g) certificat medical format A5 din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; h) chitanță de plată a taxei de concurs; i) copia actului de identitate în termen de valabilitate; j) copie a documentelor privind schimbarea numelui (certificat de căsătorie, certificat de divorț, hotărâre judecătorească etc.).

Taxa de concurs este de 150 de lei și va fi achitată la casieria institutului. Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi însoțite de documentele originale, care se vor certifica de un reprezentant al angajatorului.
Documentele prevăzute la lit. d) și g) sunt valabile trei luni, iar cazierul judiciar are valabilitate șase luni; documentele se depun la dosar în termen de valabilitate. Tematica de concurs va fi afișată la sediul instituției. Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Mihai Cioranu nr. 21, sector 5, București, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 17.01.2020, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 17.01.2020.

Relații suplimentare se pot obține pe: www.ifacforl.ro și la tel.: 021.410.21.70, int. 172 – Biroul RUNOS.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns