INSTITUTUL INIMII DE URGENȚĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE CLUJ-NAPOCA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

INSTITUTUL INIMII DE URGENȚĂ PENTRU BOLI CARDIOVASCULARE CLUJ-NAPOCA
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                                         un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie, cu atestat de studii complementare în Electrofiziologie cardiacă intervențională,națională sau europeană, în cadrul Secției Cardiologie I.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist, precum și după atestatul de studii complementare;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) curriculum vitae.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului și poate fi găsită pe site-ul:
www.ms.ro la rubrica: Specialiști/Concursuri/Examene și concursuri naționale/Tematica examenului de specialitate.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 06.09.2019, iar concursul se
organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 06.09.2019.

Relații suplimentare se pot obține la Biroul RUNOS, tel.: 0264.591.941, int. 105.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns