INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MEDICO-MILITARĂ „CANTACUZINO” (U.M. 02484 BUCUREȘTI) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MEDICO-MILITARĂ „CANTACUZINO” (U.M. 02484 BUCUREȘTI)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de biolog (studii superioare) la Biroul Asigurarea calității din Serviciul Calitate;
 două posturi cu normă întreagă de farmacist cu drept de liberă practică la Biroul Asigurarea calității din Serviciul Calitate;
 un post cu normă întreagă de farmacist primar confirmat în specialitatea Farmacie generală la microstructura Persoana calificată din Serviciul Calitate;
 un post cu normă întreagă de farmacist primar confirmat în specialitatea Farmacie generală la microstructura Reglementare produse biologice din Serviciul Calitate;
 un post cu normă întreagă de farmacist cu drept de liberă practică la microstructura Coordonare depozite produse finite din
Serviciul Calitate;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină de laborator la microstructura Hematologie din
Laboratorul de Analize medicale;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de laborator la microstructura Laborator Infecții
anaerobe, zoonotice din Centrul Național de Expertiză și Intervenție în Microbiologie, Parazitologie și Entomologie Medicală;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de laborator la microstructura Laborator Infecții
cu transmitere sexuală din Centrul Național de Expertiză și Intervenție în Microbiologie, Parazitologie și Entomologie Medicală.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541
alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată,
cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul
pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei, plătită la sediul instituției.
Copiile documentelor vor fi însoțite de original. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în
termen de valabilitate.

Tematica și bibliografia de concurs vor fi cele corespunzătoare pentru fiecare post menționat și vor fi afișate la sediul unității și pe
site-ul: www.cantacuzino.mapn.ro
Înscrierile la concurs se fac la sediul U.M. 02484 București, Splaiul Independenței nr. 103, sector 5, București, în termen de 15 zile
calendaristice de la data de 06.09.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 06.09.2019.
Posturile scoase la concurs sunt prevăzute cu acces la informații clasificate, fiind necesar acordul scris al persoanei care dorește să
candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate, în situația în care va fi declarată „Admis”.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 021.306.93.24, persoană de contact Zidariu Ovidiu.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns