INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MEDICO-MILITARĂ „CANTACUZINO” (U.M. 02484 BUCUREȘTI) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

INSTITUTUL NAȚIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE MEDICO-MILITARĂ „CANTACUZINO” (U.M. 02484 BUCUREȘTI)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele funcții de conducere:
 șef laborator la microstructura Laborator Infecții cu transmitere prin sânge din Centrul Național de Expertiză și Intervenție în
Microbiologie, Parazitologie și Entomologie Medicală (medic confirmat în specialitatea Medicină de laborator);
 șef laborator la microstructura Laborator Infecții anaerobe, zoonotice din Centrul Național de Expertiză și Intervenție în
Microbiologie, Parazitologie și Entomologie Medicală (medic confirmat în specialitatea Medicină de laborator);
 șef laborator la microstructura Laborator Infecții cu transmitere sexuală din Centrul Național de Expertiză și Intervenție în
Microbiologie, Parazitologie și Entomologie Medicală (medic confirmat în specialitatea Medicină de laborator).

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, și respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541
alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată,
cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru funcția
pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei, plătită la sediul instituției.
Copiile documentelor vor fi însoțite de original. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în
termen de valabilitate.

La concurs se pot înscrie numai candidații care au obținut minimum două puncte din cele prevăzute la pct. 9 din anexa nr. 3 la ordin.
La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului, specialitate pe care o practică în mod
curent și în care sunt confirmați prin ordin al m.s.p. (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca specialist).
Pentru proba scrisă un subiect va fi din legislația sanitară (Legea nr. 95/2006).
Tematica și bibliografia de concurs vor fi cele corespunzătoare pentru fiecare post menționat și vor fi afișate la sediul unității și pe
site-ul: www.cantacuzino.mapn.ro
Înscrierile la concurs se fac la sediul U.M. 02484 București, Splaiul Independenței nr. 103, sector 5, București în termen de 15 zile
calendaristice de la data de 06.09.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 06.09.2019

Posturile scoase la concurs sunt prevăzute cu acces la informații clasificate, fiind necesar acordul scris al persoanei care dorește să
candideze privind verificarea în vederea obținerii autorizației de acces la informații clasificate, în situația în care va fi declarată „Admis”.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 021.306.93.24, persoană de contact Zidariu Ovidiu.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns