INSTITUTUL NAȚIONAL DE DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE „N.C. PAULESCU” BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

INSTITUTUL NAȚIONAL DE DIABET ZAHARAT, NUTRIȚIE ȘI BOLI METABOLICE „N.C. PAULESCU” BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice la Secția
clinică Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice I;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice la Secția clinică Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice II;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice, cu competențe în Nefrologie, la Compartimentul Nefrologie (pentru diabetici).
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se va achita la casieria institutului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului și poate fi găsită pe site-ul Ministerului
Sănătății: www.ms.ro la rubrica Specialiști/Examene și concursuri naționale.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Ion Movilă nr. 5-7, sector 2, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 30.08.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 30.08.2019. Pentru dosarele incomplete se stabilește un termen de 5 zile lucrătoare, pentru completarea lor, de la data terminării înscrierilor.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 021.210.84.99, int. 107 – Biroul RUNOS.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns