INSTITUTUL ONCOLOGIC „PROF. DR. ALEXANDRU TRESTIOREANU” BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

INSTITUTUL ONCOLOGIC „PROF. DR. ALEXANDRU TRESTIOREANU” BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Anestezie și terapie intensivă la Secția Anestezie și
terapie intensivă;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Anatomie patologică, cu competență în Hibridizare in situ
la Serviciul Anatomie patologică (experiența în Imunohistochimie constituie avantaj);
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Psihiatrie în cadrul Ambulatoriului integrat;
 un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Radioterapie la Secția Radioterapie II.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar și documentele care să ateste competențele solicitate;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Copiile documentelor menționat mai sus vor fi însoțite de documentele originale, pentru certificarea conformității cu originalul.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs și bibliografia sunt cele de pe site-ul Ministerului Sănătății.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Serviciul RUNOS, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 11.10.2019, iar
concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 11.10.2019. În cazul în care ultima zi de
înscriere coincide cu o zi nelucrătoare, candidații vor putea depune dosarele de înscriere inclusiv în prima zi lucrătoare după expirarea
celor 15 zile.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 021.227.11.25

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns