INSTITUTUL ONCOLOGIC „PROF. DR. ALEXANDRU TRESTIOREANU” BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

INSTITUTUL ONCOLOGIC „PROF. DR. ALEXANDRU TRESTIOREANU” BUCUREȘTI scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de farmacist specialist confirmat în specialitatea Farmacie generală la Farmacia cu circuit închis a institutului;
 un post cu normă întreagă de farmacist specialist confirmat în specialitatea Farmacie clinică la Farmacia cu circuit închis a institutului.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările ulterioare (certificat curent profesional);
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Copiile documentelor menționate mai sus vor fi însoțite de documentele originale, pentru certificarea conformității cu originalul.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica și bibliografia sunt cele publicate pe site-ul Ministerului Sănătății.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Serviciul RUNOS, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 06.12.2019.
În cazul în care ultima zi de înscriere coincide cu o zi nelucrătoare, candidații vor putea depune dosarele de înscriere inclusiv în
prima zi lucrătoare după expirarea celor 15 zile. Concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 06.12.2019.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 021.227.14.91.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns