INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IAȘI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

INSTITUTUL REGIONAL DE ONCOLOGIE IAȘI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radioterapie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Hematologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină nucleară;
 un post cu normă întreagă de biolog principal specialitatea Bacteriologie pentru Laboratorul de Analize medicale;
 un post cu normă întreagă de biolog pentru Laboratorul de Analize medicale (experiența în bacteriologie constituie avantaj);
 un post cu normă întreagă de biolog pentru Banca de Celule Stem.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541
alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată,
cu modificările ulterioare, ori cele de la art. 39 alin. (1) lit. c) sau d) din Legea nr. 460/2003 privind exercitarea profesiunilor de
biochimist, biolog și chimist, înființarea, organizarea și funcționarea OBBCSSR;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul
pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) certificat de căsătorie.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Înscrisurile în copie vor fi însoțite de originale pentru certificare. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se
depun la dosar în termen de valabilitate.
Bibliografia și tematica de concurs vor fi publicate pe site-ul institutului: www.iroiasi.ro
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 06.09.2019, iar concursul se
organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 06.09.2019.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0751.193.777.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns