Metodologia privind inscrierea la programul de pregatire in cea dea doua specialitate in regim cu taxa din sesiunea noiembrie 2022

Examene Rezidentiat

 În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009, aprobată prin Legea Nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare, privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, posesorii certificatului de medic, medic dentist, respectiv farmacist specialist, pot efectua pregătire pentru obţinerea celei de a doua specialităţi, în regim cu taxă.

Instituţiile de învăţământ medical superior vor afişa până la data de 25.10.2022, locurile pe specialităţi propuse  pentru efectuarea pregătirii în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă, cu menţionarea coordonatorilor programului de pregătire.

Candidații pot obține avizul instituţiilor de învăţământ medical superior privind înscrierea la programul de pregătire, pe specialitățile și locurile propuse pentru această sesiune, în perioada 25.10.2022-05.11.2022 inclusiv.

          Dosarele de înscriere pentru efectuarea programului de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, sesiunea noiembrie 2022, vor fi transmise prin serviciile poștale la Direcția Politici de Resurse Umane în Sănătate din str. Bodești, nr. 1, sector 2, cod 022432, Bucureşti, în perioada 01.11.2022-10.11.2022, inclusiv, data poştei cel târziu 10.11.2022.   

Dosarul candidatului cuprinde:

1. cererea de înscriere, în care se va preciza: numele şi prenumele, locul actual de muncă şi tipul de contract de angajare, specialitatea actuală, specialitatea pentru care se doreşte înscrierea, datele de contact (nr. telefon, e-mail), precum și acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;

          2. acordul angajatorului de participare la programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, cu precizarea specialităţii şi a centrului universitar de pregătire. Unităţile sanitare publice vor preciza, în adresă, modul de încadrare şi retribuire pe această perioadă, precum şi stabilirea programului de lucru, cu respectarea prevederilor Codului Muncii. Cei neîncadraţi vor declara pe proprie răspundere acest statut;

3. avizul de înscriere la programul de pregătire eliberat de rectoratul sau după caz, decanatul instituţiilor de învăţământ medical superior;

          4. copia xerox a diplomei de medic, medic dentist sau farmacist (licență);

5.copia xerox a certificatului de medic specialist/primar în prima specialitate;

          6. copia xerox a certificatului de liberă practică sau a certificatului de membru al organizaţiei profesionale de profil, cu viza valabilă pentru anul în curs, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

7. certificat medical de sănătate tip A 5, din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic (viză medic specialist/primar psihiatrie) pentru specialitatea solicitată-original;

8. copia xerox a actului de identitate  B.I./C.I., în termen de valabilitate;

9. copia xerox a documentelor privind schimbarea numelui, dacă este cazul;

10. angajamentul de plată privind taxa de participare la programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, conform prevederilor Ordinului comun al ministrului  sănătății și ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 973/4592/2010 privind aprobarea cuantumului taxei anuale pentru efectuarea stagiului de pregătire în vederea obținerii celei de-a doua specialități de către posesorii certificatului de specialist, cu completările ulterioare, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 2.

11. declarația pe propria răspundere a candidatului că documentele depuse la dosarul de înscriere în copie xerox, sunt conforme cu originalele deținute.

Cuantumul sumelor achitate pentru pregătirea în cea de a doua specialitate cu taxă, asumate prin angajamentul de plată, va fi verificat de către instituțiile abilitate aflate în subordinea Ministerului Sănătății, obligatoriu, la schimbarea stagiilor  de pregătire sau dacă acestea au durata mai mare de 6 luni, semestrial.

În urma verificărilor, candidații care nu vor respecta termenii angajamentelor de plată vor fi eliminați din programul de pregătire, în conformitate cu prevederile  art. 1 alin. (3) din Ordinul ministrului sănătății și al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 973/4592/2010, cu completările ulterioare.

După finalizarea tuturor verificărilor și efectuarea procedurilor necesare, la data de 30.12.2022 se vor afișa pe site-ul Ministerului Sănătăţii, www.ms.ro, listele  aprobate ale medicilor înscrişi la programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă din sesiunea noiembrie 2022, pe specialități și centre universitare de pregătire, la rubrica specialiști/concursuri/examene și concursuri naționale.

Programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, va începe la data de 02.01.2023, cu efectuarea a 6 luni din stagiul de bază.

          Durata de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă este cea prevăzută de Ordinul ministerului sănătății nr. 1.509/2008 privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cu modificările şi completările ulterioare.

*******

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook , Instagram , YouTube , TikTok .