O R D I N privind aprobarea Metodologiei pentru desfășurarea concursului de admitere în rezidențiat pe loc și pe post în medicină medicină dentară și farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2022

Examene Rezidentiat

Văzând Referatul de aprobare nr. AR 17.499/2022 al Direcției politici de resurse umane în sănătate din cadrul Ministerului
Sănătății,
având în vedere prevederile art. 3 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea
rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății,
cu modificările și completările ulterioare, și al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea și
funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și completările ulterioare,
ministrul sănătății și ministrul educației emit următorul ordin:
Art. 1. — Se aprobă Metodologia pentru desfășurarea
concursului de admitere în rezidențiat pe loc și pe post în
medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 20 noiembrie
2022, prevăzută în anexa care face parte integrantă din
prezentul ordin.
Art. 2. — Direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății,
precum și Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”
din București, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu
Hațieganu” din Cluj-Napoca, Universitatea de Medicină și
Farmacie din Craiova, Universitatea de Medicină și Farmacie
„Grigore T. Popa” din Iași, Universitatea de Medicină, Farmacie,
Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș și
Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din
Timișoara vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
Ministrul sănătății,
Alexandru Rafila
p. Ministrul educației,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
ANEXĂ
M E T O D O L O G I E
pentru desfășurarea concursului de admitere în rezidențiat pe loc și pe post
în medicină, medicină dentară și farmacie, sesiunea 20 noiembrie 2022
CAPITOLUL I
Dispoziții generale

Art. 1. — (1) Ministerul Sănătății organizează concurs de
admitere în rezidențiat pe post și rezidențiat pe loc în domeniile
medicină, medicină dentară și farmacie, la data de 20 noiembrie

 1. Concursul se desfășoară în centrele universitare
  București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.
  (2) Pentru organizarea și desfășurarea concursului,
  Ministerul Sănătății va încheia cu Universitatea de Medicină și
  Farmacie „Carol Davila” din București, Universitatea de
  Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca,
  Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova,
  Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași,
  Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie
  „George Emil Palade” din Târgu Mureș și Universitatea de
  Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara contracte în
  baza cărora se stabilesc atât obligațiile și responsabilitățile
  părților, cât și sumele ocazionate de cheltuielile de organizare și
  desfășurare, suportate din taxa de înscriere la concurs.
  (3) Categoriile de cheltuieli aferente activităților ocazionate
  de organizarea și desfășurarea concursului de admitere în
  rezidențiat, care pot fi decontate/alocate din veniturile proprii cu
  această destinație, gestionate de Ministerul Sănătății, precum
  modelele contractelor de prestări servicii încheiate cu fiecare
  universitate de medicină și farmacie organizatoare, sunt
  aprobate prin ordin al ministrului sănătății.
  Art. 2. — (1) Unitățile și specialitățile pentru care se
  organizează concurs de admitere în rezidențiat pe post sunt
  aprobate prin ordin al ministrului sănătății.
  (2) Cifra de școlarizare pe domenii și specialități este
  aprobată prin ordin al ministrului sănătății.
  (3) Numărul de locuri și posturi pe domenii și specialități se
  stabilește defalcat pe centre universitare, inclusiv pentru
  centrele universitare cu facultăți de medicină, medicină
  dentară/stomatologie și farmacie, în funcție de capacitățile de
  pregătire pe specialități ale acestora, de către Ministerul
  Sănătății și universitățile de medicină și farmacie din România și
  se aprobă prin ordin al ministrului sănătății.
  Art. 3. — (1) Pentru organizarea concursului de admitere în
  rezidențiat este desemnată o comisie centrală de rezidențiat,
  formată din reprezentanți ai Ministerului Sănătății, ai Ministerului
  Educației și ai universităților de medicină și farmacie din
  România, aprobată prin ordin comun al ministrului educației și al
  ministrului sănătății.
  (2) La nivelul centrelor universitare care organizează
  concursul de admitere în rezidențiat, rectorii universităților
  desemnează comisii locale de concurs prin act administrativ.
  Comisiile locale de concurs sunt formate din președinte și un
  număr de 4—6 membri, incluzând și un reprezentant al direcției
  de sănătate publică din centrul universitar în care se desfășoară
  concursul. Nominalizarea persoanelor va ține cont de
  eventualele incompatibilități.
  (3) Întreaga responsabilitate privind organizarea și
  desfășurarea concursului, alcătuirea clasificărilor și alegerea
  locurilor/posturilor aparține Comisiei centrale de rezidențiat.
  (4) Comunicarea între membrii comisiei centrale, precum și
  între comisia centrală și comisiile locale se poate realiza prin
  orice mijloace (telefon, fax, e-mail, e-conferință etc.), numai în
  condițiile confirmării primirii corespondenței de către părțile
  implicate.
  Art. 4. — (1) Concursul se desfășoară sub formă de test-grilă
  cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, identice pentru toate
  centrele universitare în care se organizează concursul, pe o
  durată de 4 ore.
  (2) Alegerea unui loc sau post este condiționată de obținerea
  unui punctaj minim de promovare de 60% din punctajul maxim
  realizat la nivel național pentru cele 200 de întrebări pentru
  fiecare domeniu.
  (3) Ocuparea locurilor/posturilor în specialitate se face în
  ordinea punctajului de promovare obținut, în limita locurilor/
  posturilor publicate la concurs, alcătuindu-se o singură
  clasificare națională pentru fiecare domeniu.
  (4) Medicii, medicii dentiști/medicii stomatologi și farmaciștii
  care devin rezidenți pe locuri încheie un contract individual de
  muncă pe perioadă determinată, egală cu durata rezidențiatului,
  cu unitatea sanitară la care au fost repartizate locurile pentru
  rezidențiat.
  (5) Medicii, medicii dentiști/medicii stomatologi și farmaciștii
  care devin rezidenți pe post încheie contract individual de
  muncă pe perioadă nedeterminată cu unitatea sanitară publică
  ce a publicat postul respectiv, cu respectarea prevederilor
  Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și
  finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu
  modificările și completările ulterioare.
  (6) Candidații posesori ai diplomei de medic obținute în
  România ori într-un alt stat membru al Uniunii Europene, precum
  și candidații din Republica Moldova, absolvenți cu diplomă de
  licență obținută în ultimii 5 ani la Universitatea de Medicină și
  Farmacie „Nicolae Testemițanu” din Chișinău pentru locurile fără
  plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă, oferite românilor de
  pretutindeni de către Ministerul Educației, conform Legii
  nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni,
  republicată, cu modificările și completările ulterioare, susțin
  concursul în aceleași condiții precum cetățenii români, însă
  concurează pe locurile publicate de acest minister, care le va
  distribui pe centrele universitare.
  Art. 5. — Informațiile generale importante despre concursul
  de rezidențiat sunt făcute publice prin presă, radio, TV, iar cele
  de detaliu, pe paginile de internet ale universităților de medicină
  și farmacie din România, precum și prin internet, la adresa
  rezidentiat.ms.ro.
  CAPITOLUL II
  Tematică, bibliografie, întrebări

  Art. 6. — Tematicile concursului de admitere în rezidențiat și
  bibliografia aferentă sunt diferite, pe domenii. Acestea sunt
  avizate de către Colegiul Medicilor din România, de către
  Colegiul Medicilor Stomatologi din România, respectiv de către
  Colegiul Farmaciștilor din România, sunt aprobate de către
  ministrul sănătății și pot fi accesate pe pagina de internet
  rezidentiat.ms.ro și pe paginile de internet ale universităților de
  medicină și farmacie din România.
  Art. 7. — (1) Întrebările sunt diferite, în funcție de domeniu.
  Caietele cu întrebări sunt întocmite de 3 grupuri de specialiști,
  câte unul pentru fiecare domeniu de concurs, proveniți din toate
  centrele universitare în care se organizează concursul, și sunt
  elaborate într-o locație unde aceștia nu au nicio legătură cu
  exteriorul și nu părăsesc locul respectiv decât cu minimum o oră
  înainte de încheierea probei scrise (nu mai devreme de ora 13.15
  în data de 20 noiembrie 2022). Întreaga activitate se desfășoară
  sub coordonarea unui responsabil desemnat prin tragere la sorți
  din rândul specialiștilor desemnați să intre în sediul securizat.
  Tragerea la sorți are loc în prezența a cel puțin un membru din
  Comisia centrală de rezidențiat.
  (2) Ministerul Sănătății va încheia contract de prestare
  servicii pentru asigurarea tuturor condițiilor necesare (cazare,
  servicii de masă, echipamente, materiale consumabile etc.)
  pentru locația prevăzută la alin. (1). Ministerul Sănătății, în
  calitate de beneficiar, va plăti prestatorului sumele aferente din
  cota ce îi revine din suma totală plătită de către participanții la
  concurs.
  (3) Coordonatorul fiecărui grup de specialiști, desemnat de
  responsabilul prevăzut la alin. (1), răspunde de corectitudinea
  formulării întrebărilor, de alegerea răspunsurilor corecte, de
  păstrarea caracterului secret al întrebărilor și al răspunsurilor
  corecte, precum și de răspunsurile la contestații. Coordonatorul
  fiecărui grup de specialiști semnează pentru setul de întrebări
  formulate de către grupul respectiv.
  (4) Coordonatorul dă avizul „bun de tipar” pentru
  multiplicarea caietelor cu întrebări.
  (5) În data de 19 noiembrie 2022, ora 10.00, responsabilul
  desemnat conform alin. (1) va transmite caietele cu întrebările
  de concurs, în format electronic securizat, către coordonatorii
  grupurilor tehnice, desemnați prin act administrativ al rectorului,
  pentru multiplicarea caietelor cu întrebări din fiecare centru
  universitar în care se organizează concursul.
  (6) Persoanele nominalizate la alin. (5) vor primi la intrarea
  în sediile securizate parola de acces la formatul electronic. După
  confirmarea primirii caietelor cu întrebări, canalul de comunicare
  se închide, iar aparatura electronică este sigilată într-un loc unde
  nu are acces nicio persoană. Sigilarea se va face cu bandă
  adezivă pe care vor semna minimum 3 persoane din grupul
  tehnic desemnat pentru multiplicarea caietelor cu întrebări,
  respectiv minimum 3 specialiști dintre cei care au formulat
  întrebările de concurs.
  (7) Grupurile tehnice desemnate să multiplice caietele cu
  întrebări se vor afla, de asemenea, în sedii securizate unde nu
  au nicio legătură cu exteriorul și vor dispune de toate materialele
  și echipamentele necesare multiplicării caietelor cu întrebări și
  ambalării lor în sacii ce vor fi sigilați. Caietele sunt multiplicate
  într-un număr stabilit în funcție de numărul candidaților din
  fiecare sală, plus o rezervă de 20% pentru înlocuire, în cazul
  unor eventuale greșeli de tipărire și pentru preîntâmpinarea
  dificultăților legate de distribuția diferită a fiecărui tip în sală.
  Caietele sunt multiplicate pe 4 tipuri, notate A, B, C și D, pentru
  fiecare domeniu de concurs. Caietele conțin aceleași întrebări,
  dar ordinea acestor întrebări este diferită pentru fiecare dintre
  cele 4 tipuri de caiete.
  (8) După multiplicarea caietelor într-un număr corespunzător
  din fiecare tip, acestea sunt împachetate, pachetele sunt sigilate
  cu bandă adezivă și ștampilate (ștampila este emisă de comisia
  centrală), puse în saci, iar sacii sunt sigilați cu clești a căror
  amprentă este stabilită de comisia centrală. Rezerva de caiete
  pentru fiecare tip este pusă în sacul desemnat pentru fiecare
  sală de concurs. Pe fiecare sac se vor preciza centrul universitar
  de concurs, domeniul, clădirea, sala, numărul de candidați din
  sala respectivă și numărul de caiete cu întrebări din fiecare tip.
  De conținutul acestora răspunde responsabilul grupului tehnic
  desemnat de comisia locală de rezidențiat.
  (9) Persoanele aflate în sediile securizate, atât cele
  desemnate pentru alcătuirea întrebărilor de concurs, cât și
  grupul tehnic care asigură multiplicarea caietelor cu întrebări,
  vor preda, înaintea începerii activității, orice echipament electronic
  de comunicare personal (telefoane mobile, laptopuri etc.)
  și vor depune la Comisia centrală de rezidențiat o declarație
  de confidențialitate, conform modelului pus la dispoziție de
  8 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 989/12.X.2022
  Comisia centrală de rezidențiat, precum și două teste antigen
  rapide SARS-CoV-2 negative, efectuate de furnizori de servicii
  medicale autorizați, unul cu cel mult 48 de ore înainte efectuat
  în localitatea de reședință și un al doilea în dimineața zilei în
  care are loc intrarea în sediul securizat. Decontarea testelor se
  va face din cheltuielile destinate organizării concursului prin
  comisiile locale de concurs.
  (10) În data de 20 noiembrie 2022, ora 8.30, reprezentanții
  comisiilor locale de rezidențiat, însoțiți de personal de pază (cel
  puțin un reprezentant al comisiei locale de rezidențiat și un
  jandarm pentru fiecare mașină de transport), se vor prezenta la
  sediul securizat la care au fost multiplicate caietele cu întrebările
  de concurs pentru a ridica sacii sigilați cu pachetele sigilate în
  care se află caietele cu întrebări. Aceștia vor fi predați sub
  semnătură reprezentanților comisiei locale desemnați să
  răspundă de sediul de concurs respectiv.
  CAPITOLUL III
  Înscrierea candidaților

  Art. 8. — (1) La concurs se pot prezenta:
  a) candidații posesori ai unei diplome de licență în profil
  medico-farmaceutic uman sau ai unei diplome echivalente cu
  aceasta;
  b) rezidenții aflați în pregătire, cu respectarea prevederilor
  art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009, aprobată prin
  Legea nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare;
  c) specialiștii care doresc să efectueze pregătire într-o altă
  specialitate, cu respectarea prevederilor legale cu privire la
  obținerea celei de-a doua specialități. Specialiștii care au
  efectuat programul de pregătire prin rezidențiat, forma pe post,
  pot obține a doua specialitate după îndeplinirea condiției din
  actul adițional încheiat la contractul de muncă;
  d) candidații care îndeplinesc condițiile privind cetățenia,
  respectiv care nu au împlinit vârsta standard de pensionare,
  stabilite de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
  sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  și au diplomă de licență în profil medico-farmaceutic uman sau
  o diplomă echivalentă cu aceasta.
  (2) Sunt admiși la concurs numai candidații care sunt apți din
  punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea
  activității în domeniul pentru care candidează, conform
  certificatului medical aflat la dosarul de înscriere.
  Art. 9. — Pentru candidații medici specialiști, formarea în a
  doua specialitate se poate obține numai în regim cu taxă. Taxa
  anuală pentru pregătirea într-o nouă specialitate, obținută prin
  concurs de admitere în rezidențiat, este aceeași cu cea
  prevăzută pentru a doua specialitate fără concurs de rezidențiat.
  Art. 10. — (1) Înscrierile pentru concurs se fac prin direcțiile
  de sănătate publică, respectiv prin ministerele cu rețea sanitară
  proprie, în perioada 12—25 octombrie 2022. Programul de
  depunere a dosarelor va fi următorul: pentru zilele de luni până
  joi orele 9.00—16.00, respectiv 9.00—14.00 pentru zilele de
  vineri. Direcțiile de sănătate publică, respectiv ministerele cu
  rețea sanitară proprie își vor adapta numărul punctelor de
  depunere a dosarelor în funcție de afluxul de candidați. Dosarele
  de concurs pot fi depuse prin poștă sau servicii de curierat, în
  perioada 12—25 octombrie 2022, inclusiv data poștei.
  (2) Anunțul de concurs va cuprinde:
  a) data, ora și locul desfășurării concursului;
  b) condițiile generale de participare la concurs;
  c) locul și perioada de înscriere;
  d) numărul de locuri scoase la concurs pe specialități și
  centre de pregătire;
  e) lista posturilor scoase la concurs, cu distribuția acestora
  pe centre universitare;
  f) alte informații generale de interes pentru candidați.
  (3) Candidații prevăzuți la art. 4 alin. (6) se înscriu la concurs
  prin Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din
  București, în condiții similare celorlalți candidați și cu
  respectarea prevederilor anunțului de concurs.
  Art. 11. — (1) Dosarul de înscriere a candidatului va conține
  următoarele documente:
  a) cererea de înscriere la concurs, în care se vor menționa:
  (i) numele candidatului, inițiala/inițialele tatălui, precum
  și toate prenumele candidatului înscrise în buletinul,
  cartea de identitate sau pașaportul cu care se va
  legitima la intrarea în sală, aflat în termen de
  valabilitate;
  (ii) centrul universitar și domeniul pentru care
  concurează;
  (iii) acordul pentru folosirea numelui și pentru afișarea
  rezultatului pe internet;
  (iv) declarație de consimțământ pentru prelucrarea datelor
  cu caracter personal, respectiv că datele vor fi tratate
  confidențial, în conformitate cu prevederile
  Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului
  European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind
  protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
  prelucrarea datelor cu caracter personal și libera
  circulație a acestor date și de abrogare a Directivei
  95/46/CE (Regulamentului general privind protecția
  datelor), cu modificările și completările ulterioare;
  b) copia buletinului, cărții de identitate sau a pașaportului
  (paginile din care reies numele și prenumele candidatului,
  precum și data nașterii);
  c) copia legalizată a diplomei de licență de medic, stomatolog
  (medic dentist) sau farmacist. Absolvenții promoției 2022 pot
  prezenta, până la eliberarea diplomei de licență, copia legalizată
  a adeverinței privind promovarea examenului de licență;
  d) adeverința (original) eliberată de unitatea în care este
  încadrat, din care să reiasă specialitatea în care este confirmat
  și tipul contractului individual de muncă, numai pentru rezidenți
  și specialiști;
  e) certificatul medical (original) privind starea de sănătate,
  eliberat de unitatea sanitară teritorială desemnată de direcția de
  sănătate publică județeană sau a municipiului București, în care
  se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical
  (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea activității în domeniul
  pentru care candidează. Lista unităților sanitare desemnate în
  acest sens va fi afișată pe site-ul direcțiilor de sănătate publică
  începând cu data de 12 octombrie 2022;
  f) copia actelor doveditoare (certificat de căsătorie etc.)
  privind schimbarea numelui față de numele înscris în diploma
  de licență, dacă este cazul;
  g) chitanța de plată a taxei de concurs. Taxa de concurs este
  stabilită de Ministerul Sănătății și se achită în contul ministerului,
  care va fi indicat prin anunțul de concurs.
  (2) Persoanelor care nu își exprimă acordul pentru
  prelucrarea datelor cu caracter personal le vor fi respinse
  dosarele de concurs.
  (3) Candidații care nu doresc să depună documente în copie
  legalizată se pot prezenta pentru depunerea dosarului la orice
  direcție de sănătate publică, având asupra lor și documentele
  în original, în vederea certificării.
  (4) După finalizarea înscrierilor, respectiv la data de
  25 octombrie 2022, candidații nu mai pot solicita schimbarea
  opțiunilor de a concura într-un anumit centru universitar sub
  niciun motiv.
  (5) Un candidat poate depune un singur dosar de concurs.
  (6) Depunerea mai multor dosare ale aceleiași persoane
  pentru unul sau mai multe domenii de concurs atrage măsura
  eliminării candidatului respectiv din concurs.
  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 989/12.X.2022 9
  Art. 12. — După verificarea documentelor depuse în vederea
  respectării condițiilor de participare pentru fiecare candidat,
  direcțiile de sănătate publică, respectiv ministerele cu rețea
  sanitară proprie vor completa online, la adresa
  examene.meddb.ro, lista nominală cu candidații înscriși, al cărei
  conținut este prezentat în anexa care face parte integrantă din
  prezenta metodologie.
  Art. 13. — (1) Direcțiile de sănătate publică județene, Direcția
  de Sănătate Publică a Municipiului București, respectiv
  ministerele cu rețea sanitară proprie, după centralizarea și
  verificarea tabelelor cu candidații înscriși, redactează, în ordine
  alfabetică, lista finală cu candidații înscriși la concurs, pe
  domenii, pe care o vor comunica Ministerului Sănătății până cel
  târziu la data de 31 octombrie 2022, ora 16.00.
  (2) Dosarele candidaților depuse prin poștă sau curierat până
  la data de 25 octombrie 2022, inclusiv, care sunt înregistrate la
  direcțiile de sănătate publică sau ministerele cu rețea sanitară
  proprie după data de 31 octombrie 2022, ora 16.00, vor fi
  raportate separat Ministerului Sănătății pentru a putea fi incluse
  în listele de candidați. Dosarele depuse după data de
  25 octombrie 2022 sunt declarate respinse și titularii acestora
  nu vor figura în listele de candidați.
  (3) Ministerul Sănătății va centraliza listele cu candidații și le
  va defalca pe centre universitare, conform opțiunii candidaților.
  Până la data de 2 noiembrie 2022, Ministerul Sănătății va
  comunica universităților de medicină și farmacie numărul de
  candidați pentru fiecare domeniu din centrul universitar
  respectiv, urmând ca, până la data de 3 noiembrie 2022, să
  transmită în format electronic listele nominale ale acestor
  candidați.
  (4) Listele cu candidații admiși în concurs, pe centre
  universitare și domenii, se afișează pe site-ul rezidentiat.ms.ro
  la data de 3 noiembrie 2022.
  (5) În situația în care un candidat constată o eroare materială
  (de nume, centru de concurs, domeniu etc.) în listele prevăzute
  la alin. (4), va sesiza acest lucru până cel târziu la data de
  8 noiembrie 2022, ora 14.00, direcției de sănătate publică,
  respectiv ministerului cu rețea sanitară proprie unde a depus
  dosarul de concurs, pentru a se opera corecția necesară.
  (6) Repartizarea candidaților pe săli se face diferențiat, pe
  domeniile pentru care s-au înscris, de către fiecare universitate
  de medicină și farmacie, respectând prezenta metodologie și
  regulile epidemiologice impuse.
  (7) La data de 17 noiembrie 2022, candidații pot afla sala și
  ora începerii probei de concurs vizitând paginile de internet ale
  universităților de medicină și farmacie sau site-ul
  rezidentiat.ms.ro.
  (8) Cu cel puțin 24 de ore înainte de concurs, la fiecare sală
  se afișează lista candidaților repartizați în sala respectivă.
  (9) Candidații ale căror dosare de înscriere au fost admise,
  dar care în ziua concursului sunt declarați absenți în sălile de
  concurs nu vor beneficia de returnarea taxei achitate pentru
  concurs. Beneficiază de returnarea taxei achitate pentru concurs
  doar candidații ale căror dosare de înscriere sunt respinse.
  CAPITOLUL IV
  Desfășurarea concursului

  Art. 14. — (1) Concursul se desfășoară în ziua de duminică,
  20 noiembrie 2022.
  (2) În dimineața zilei de concurs, la ora 7.30, șeful de sală și
  supraveghetorii lipesc în dreptul fiecărui loc din sală o legitimație
  de bancă cu numărul de ordine al candidatului respectiv, număr
  corespunzător cu cel aflat în listele candidaților.
  (3) Organizatorii asigură materialele de igienă și de protecție
  sanitară necesare atât pentru candidați, cât și pentru personalul
  implicat în organizarea concursului, precum și respectarea
  măsurilor igienico-sanitare, în contextul prevenirii și combaterii
  infectării cu SARS-CoV-2. Totodată asigură aerisirea sălilor de
  concurs înainte de a permite intrarea candidaților. Organizatorii
  pot lua și alte măsuri igienico-sanitare pe care le consideră
  necesare în funcție de situația din fiecare clădire în parte.
  (4) Intrările/Ieșirile, precum și sensul de deplasare pe
  coridoare către sălile de concurs și toalete sunt stabilite de
  organizator și sunt semnalizate corespunzător, urmând a fi
  dezinfectate în mod regulat.
  (5) Organizatorii asigură săpun, prosoape de hârtie,
  dispensere cu dezinfectant pentru mâini, care vor fi reîncărcate
  permanent. Se recomandă candidaților purtarea măștii medicale
  pe întreaga perioadă a concursului.
  (6) Începând cu ora 8.30, candidații pot intra în sala în care
  au fost repartizați, în urma termoscanării, în cazul în care
  temperatura nu depășește 37,3° C. La intrarea în sala de
  concurs candidații se legitimează în fața șefului de sală cu
  buletinul/cartea de identitate sau pașaportul, documente ce
  trebuie să fie în termen de valabilitate. Cei fără un astfel de
  document valabil nu sunt primiți în sala de concurs. Candidații
  a căror temperatură depășește 37,3° C vor fi repartizați în săli
  speciale cu această destinație.
  (7) Masca medicală va fi purtată de supraveghetori/șeful de
  sală pe toată durata concursului până la părăsirea clădirii unde
  au fost repartizați, precum și de candidații a căror temperatură
  depășește 37,3° C.
  (8) Colectarea măștilor purtate se va face în locuri speciale,
  semnalizate corespunzător de organizatori.
  Art. 15. — (1) Candidații sunt așezați în sală în ordine
  alfabetică, conform listelor finale afișate, cu excepția perechilor
  soț-soție, frați-surori, care au obligația, sub sancțiunea anulării
  lucrării și eliminării din concurs, să semnaleze șefului de sală
  aceste situații, pentru a putea fi așezați separat. Candidații aflați
  în sală pot declara, sub semnătură, situațiile menționate mai
  sus. Fiecare candidat se așază la locul indicat prin legitimația
  de bancă. Candidații ocupă numai locurile indicate de
  organizatori și nu au voie să le schimbe între ei. În cazul în care
  locul desemnat inițial nu este corespunzător, candidatul poate fi
  mutat pe un loc disponibil, dar numai la indicația șefului de sală.
  (2) Candidații sunt așezați în sală în așa fel încât să rămână
  cel puțin un loc liber între 2 candidați, respectând distanța de
  minimum 1 metru.
  (3) În prezența candidaților, șeful de sală citește instrucțiunile
  privind modul de desfășurare a concursului.
  Art. 16. — (1) Începând cu ora 9.00, candidaților li se împart
  grilele pentru răspuns și câte o cariocă de culoare neagră pentru
  completarea grilei (atât pentru completarea răspunsurilor
  considerate corecte, cât și pentru completarea datelor de
  identitate). Cele 4 tipuri de grile pentru răspuns se împart după
  algoritmul următor:
  a) rândul 1 primește grile tip A și B, conform următoarei
  scheme:
  A — B — A — B — A — B — etc.;
  b) rândul 2 primește grile tip C și D, conform următoarei
  scheme:
  C — D — C — D — C — D — etc.;
  c) rândul 3 primește grile tip A și B, conform următoarei
  scheme:
  B — A — B — A — B — A — etc.;
  d) rândul 4 primește grile tip C și D, conform următoarei
  scheme:
  D — C — D — C — D — C — etc.;
  e) începând cu rândul 5 se repetă schema de mai sus
  (rândul 5 = rândul 1, rândul 6 = rândul 2 etc.) până ce toți
  candidații vor primi o grilă de răspuns.
  (2) Se procedează la verificarea de către fiecare candidat a
  grilei, pentru a se identifica eventualele greșeli de tipărire, caz în
  care grila respectivă este înlocuită. Fiecare candidat
  completează apoi datele personale în spațiul special de pe grilă,
  cu litere majuscule.
  10 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 989/12.X.2022
  (3) Șeful de sală și supraveghetorii verifică corectitudinea
  datelor înscrise, confruntându-le cu actul de identitate al
  candidatului și cu legitimația de bancă. După această
  operațiune, actul de identitate al fiecărui candidat rămâne pe
  bancă pe toată durata probei scrise. Candidații poartă întreaga
  responsabilitate asupra datelor personale înscrise pe grilă.
  (4) Sacii sigilați conținând caietele cu întrebări vor fi aduși la
  săli în jurul orei 9.30. Integritatea acestor saci este constatată de
  șeful de sală și de 3 candidați din sala respectivă. La ora 10.00
  se desigilează sacii în toate sălile de concurs din toate centrele
  universitare. Fac excepție sacii din sălile de rezervă special
  destinate candidaților cu temperatura mai mare de 37,3° C, care
  în lipsa unor astfel de candidați vor rămâne sigilați pe întreaga
  durată a concursului, sub paza personalului de supraveghere
  desemnat pentru sala respectivă, urmând a fi predați ca atare
  organizatorilor la sfârșitul celor 4 ore de concurs. Li se împart
  apoi candidaților caietele cu întrebări, ținându-se cont de tipul
  de grilă primit anterior. Din momentul în care în sala de concurs
  a fost distribuit ultimul caiet începe măsurarea timpului de
  concurs, care este de 4 ore. Șeful de sală notează la loc vizibil
  (fie prin scriere pe tablă, fie pe o hârtie, care este afișată) și
  informează candidații despre ora de începere și ora de
  terminare a concursului.
  (5) Fiecare candidat verifică caietul cu întrebări, precum și
  corespondența dintre caietul cu întrebări și tipul de grilă primit
  anterior. La solicitarea candidatului, caietele cu greșeli de tipărire
  sunt înlocuite de șeful de sală.
  (6) Întreaga responsabilitate asupra corespondenței dintre
  tipul de grilă și cel al caietului cu întrebări revine candidatului.
  (7) Candidații care nu sunt prezenți în sală în momentul
  deschiderii sacilor cu caietele cu întrebări (ora 10.00) nu mai au
  acces în sala de concurs.
  (8) În timpul concursului candidații nu au voie să consulte
  niciun fel de materiale, să discute cu ceilalți candidați, să
  copieze sau să aibă asupra lor aparatură electronică de
  comunicare. Materialele documentare sunt depozitate într-un
  loc din sală unde candidații nu au acces până la terminarea
  concursului. Tot aici se vor depozita și telefoanele mobile sau
  alte dispozitive electronice de comunicare, ce vor fi închise pe
  toată durata probei de concurs. Candidații își vor strânge părul
  astfel încât urechile să fie vizibile, iar cei ce poartă proteze
  auditive sunt rugați să le scoată pe perioada celor 4 ore de
  concurs, pentru a se evita suspiciunea de transmitere a
  informațiilor prin radiorecepție. Candidatele care din motive
  obiective (medicale, culturale etc.) poartă capul acoperit vor fi
  însoțite de o supraveghetoare la grupul sanitar pentru a se
  confirma lipsa aparaturii de comunicare. În cazul unor suspiciuni
  justificate, din dispoziția șefului de sală se poate solicita controlul
  candidaților respectivi. Orice abatere (comunicare între
  candidați, copiere, păstrarea asupra candidatului în timpul
  concursului a oricărei aparaturi de transmisie, înșelăciune
  asupra identității) este socotită fraudă și se sancționează cu
  eliminarea din concurs. Candidaților le este permis să păstreze
  pe perioada celor 4 ore de concurs o sticluță cu
  cafea/apă/răcoritoare și ciocolată/sandviciuri/biscuiți numai cu
  ambalaj transparent, în cantități rezonabile și numai pentru
  utilizare personală. Candidații care tulbură liniștea în sala de
  concurs sau îi perturbă pe alți candidați sunt avertizați de șeful
  de sală să își revizuiască atitudinea. În cazul în care nici după
  cel de-al doilea avertisment nu se liniștesc, sunt somați să
  părăsească sala de concurs. În acest caz se întocmește un
  proces-verbal semnat de șeful de sală și supraveghetorii din
  sala respectivă, iar cel în cauză predă grila de răspuns și caietul
  cu întrebări și părăsește sala de concurs.
  (9) Din motive de securitate cibernetică, în ziua concursului,
  în intervalul orar 10.00—14.00, site-urile oficiale ale
  universităților de medicină și farmacie își suspendă activitatea.
  (10) La expirarea timpului de concurs toți candidații au
  obligația să înceteze completarea grilei de răspuns. Cei care nu
  se supun acestei obligații vor fi avertizați de șeful de sală; dacă
  și după avertizare candidatul va continua completarea grilei de
  răspuns, acesta poate fi sancționat prin eliminarea din concurs.
  Eliminarea va fi consemnată în procesul-verbal al sălii
  respective.
  (11) La terminarea concursului candidații predau șefului de
  sală, sub semnătură, grila de răspuns. Caietul cu întrebări
  rămâne în posesia candidaților, cu excepția celor care, indiferent
  de motiv, părăsesc sala în primele 3 ore de concurs.
  (12) Candidații absenți și cei care se retrag din concurs sunt
  menționați ca atare în procesul-verbal (nominal). Cei care se
  retrag predau grila de răspuns și caietul cu întrebări, sub
  semnătură, și pot părăsi sala doar după expirarea primelor 30 de
  minute de la începerea concursului. Șeful de sală scrie pe grila
  lor „Retras din concurs”. Aceste grile sunt preluate, constituind
  documente pe baza cărora, în lista finală, pentru candidatul care
  s-a retras, se face mențiunea „Retras din concurs”. După
  părăsirea sălii, niciunui candidat nu îi este permisă revenirea (pe
  perioada desfășurării probei) pentru niciun motiv, cu excepția
  situației în care un candidat are necesități fiziologice, caz în care
  este însoțit de 2 supraveghetori și poate lipsi din sală maximum
  10 minute. Timpul absenței din sală nu prelungește durata
  probei pentru candidatul respectiv.
  (13) Grilele de răspuns bune de corectat se predau de către
  candidați, sub semnătură, șefului de sală. Corectura acestor
  grile se face în mod electronic prin scanare, în sala de concurs,
  în prezența autorului și a încă 2 candidați din sala respectivă,
  care vor fi nominalizați în procesul-verbal al sălii și care vor
  semna în acesta și pe grilele candidaților. În cazul unor
  deficiențe tehnice, scanarea se reia în prezența acelorași
  persoane. După anunțarea punctajului tuturor candidaților din
  sala respectivă, șeful de sală, în prezența a 3 candidați,
  ambalează și sigilează plicul cu grilele corectate și unitățile de
  memorie externă (memory stick) predate de personalul
  desemnat pentru operațiunea de scanare. Pe durata corectării
  lucrărilor candidații rămân pe locurile stabilite la intrarea în sală.
  (14) Grilele de răspuns cu mențiunea „Retras din concurs”
  se ambalează separat.
  (15) Grilele de răspuns greșite și cele nefolosite sunt
  ambalate separat și poartă mențiunea „Anulat”.
  (16) Pe fiecare plic cu grile (grile corectate, grile cu
  mențiunea „Retras din concurs” și grile „Anulat”) se menționează
  sala, numărul de candidați, numărul de grile corectate, respectiv
  „Retras din concurs”, „Anulat”.
  (17) Șefii de sală completează un proces-verbal privind
  numărul de candidați înscriși, candidați prezenți, grile de
  răspuns, caiete cu întrebări și unități de memorie externă
  (memory stick) returnate, după încheierea operațiunilor de
  scanare a grilelor. Procesele-verbale sunt semnate de șefii de
  sală, supraveghetori și 3 candidați.
  (18) Coletele și procesele-verbale sunt puse în saci, care
  sunt sigilați la rândul lor și predați reprezentanților comisiei
  locale de rezidențiat. Pentru sigilare se folosesc clești speciali,
  care se găsesc la reprezentantul desemnat de comisia locală
  de rezidențiat răspunzător de locația respectivă de concurs.
  (19) Sacii sunt transportați la sediul comisiei locale de
  rezidențiat. Camerele în care se depozitează sacii sunt sigilate
  de președintele comisiei locale de rezidențiat și sunt asigurate
  prin pază permanentă (jandarmi).
  CAPITOLUL V
  Clasificarea candidaților

  Art. 17. — (1) Grilele cu răspunsurile corecte sunt transmise
  din sediul securizat către comisiile locale de rezidențiat, după
  ora 13.00, în ziua concursului, în format electronic securizat.
  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 989/12.X.2022 11
  Comisiile locale de rezidențiat multiplică grilele cu răspunsurile
  corecte, le sigilează în plicuri corespunzătoare fiecărei săli de
  concurs și le distribuie în sălile de concurs prin delegați însoțiți
  de personal de pază (2—3 persoane pentru fiecare corp de
  clădire). Plicul este înmânat șefului de sală de către delegați
  după minimum 15 minute de la expirarea celor 4 ore de concurs
  și după predarea de către toți candidații din sala respectivă a
  grilelor pentru corectat.
  (2) Atât membrii Comisiei centrale de rezidențiat, grupurile
  de specialiști care au alcătuit întrebările de concurs, cât și
  membrii comisiilor locale de rezidențiat care au lucrat la
  multiplicarea grilelor cu răspunsurile corecte au obligația de a
  păstra secretul acestora până la expirarea celor 4 ore de
  concurs.
  (3) Grila corectă se afișează pe site-ul oficial al rezidențiatului
  și pe site-urile universităților de medicină și farmacie
  organizatoare în ziua concursului, începând cu ora 16.00.
  Art. 18. — (1) Eventualele contestații privind răspunsurile
  corecte sunt depuse de candidați până la data de 21 noiembrie
  2022, ora 16.00. Contestațiile se depun la sediul comisiei locale
  de concurs anunțat pe site-ul universității de medicină și
  farmacie unde a fost susținut concursul, numai prin poștă
  electronică sau fax. Nu se pot depune contestații privind
  corectarea manuală a grilelor de concurs. Contestațiile depuse
  după expirarea termenului mai sus menționat sau adresate altor
  instituții nu se iau în considerare.
  (2) Comisia locală de rezidențiat centralizează contestațiile
  depuse privind răspunsurile corecte la întrebările de concurs și
  le înaintează Comisiei centrale de rezidențiat în termen de două
  ore de la expirarea termenului de depunere. Comisia centrală
  de rezidențiat convoacă grupurile de specialiști care au formulat
  întrebările de concurs. Grupurile de specialiști analizează
  contestațiile depuse și comunică răspunsurile corecte rămase
  definitive, în termen de 48 de ore de la expirarea termenului de
  depunere a contestațiilor, printr-un proces-verbal, semnat de toți
  membrii și înaintat Comisiei centrale de rezidențiat.
  Comunicarea grilei corecte rămase definitivă se face prin
  publicarea pe site-ul rezidentiat.ms.ro, pe paginile de internet
  ale universităților de medicină și farmacie și prin afișarea la
  sediul comisiei locale de concurs și constituie răspuns la
  contestațiile primite.
  (3) Solicitările privind rescanarea grilelor de concurs se
  soluționează de către comisia locală în data de 21 noiembrie
  2022, începând cu ora 17.00, pe o stație de corectură similară
  cu cele din sălile de concurs. Rezultatul rescanării se
  consemnează într-un proces-verbal, o copie a acestuia fiind
  transmisă comisiei centrale la finalizarea procesului.
  (4) În urma analizării contestațiilor și stabilirii grilei corecte
  rămase definitivă, punctajele comunicate în săli pot suferi
  modificări.
  (5) Dacă în urma contestării întrebărilor comisia apreciază
  că există întrebări care prezintă vicii de formulare, aceste
  întrebări sunt anulate, hotărârea luată urmând a fi consemnată
  într-un proces-verbal semnat de toți responsabilii grupurilor de
  lucru. Anularea întrebărilor duce la anularea punctelor acordate
  la întrebările respective pentru toți candidații.
  Art. 19. — (1) La nivelul fiecărui centru universitar în care se
  organizează concursul există o comisie de specialiști, desemnați
  prin act administrativ al rectorului, care procedează la
  desfacerea sacilor și la verificarea conținutului fiecărui colet,
  semnalând într-un proces-verbal eventualele neconcordanțe.
  (2) Comisia desemnată la alin. (1) va colecta rezultatele din
  toate sălile de concurs din centrul universitar respectiv, în forma
  criptată pe suportul electronic pe care au fost salvate, pe
  domenii, și le va transmite Comisiei centrale de rezidențiat până
  cel târziu în data de 21 noiembrie 2022, ora 16.00. Membrii
  acestei comisii nu au voie să introducă sau să scoată în/din sala
  respectivă niciun fel de material. În sala respectivă nu au acces
  decât persoanele care formează comisia menționată.
  (3) Comisia de specialiști care a alcătuit întrebările de
  concurs transmite în format electronic securizat Comisiei
  centrale de rezidențiat, până cel târziu în data de 21 noiembrie
  2022, ora 17.00, grilele master și echivalențele necesare pentru
  alcătuirea clasificărilor naționale.
  (4) Centralizarea rezultatelor din cele 6 centre universitare
  de concurs și prelucrarea acestora prin aplicarea grilei corecte
  rămase definitivă se fac de către o comisie de specialiști
  desemnată de Comisia centrală de rezidențiat în vederea
  alcătuirii clasificărilor finale pe domenii.
  Art. 20. — Grila corectă rămasă definitivă este aplicată
  tuturor candidaților de la domeniul respectiv din toate centrele
  universitare, indiferent dacă au contestat sau nu grila cu
  răspunsuri anunțată în sălile de concurs.
  Art. 21. — (1) Clasificarea pe domenii rezultă prin unificarea
  electronică a rezultatelor din toate centrele universitare în care
  s-a desfășurat concursul, stabilite în urma aplicării grilei corecte
  rămase definitivă. Clasificarea este națională și se face pentru
  fiecare domeniu pentru care a fost organizat concursul.
  (2) Clasificările prevăzute la alin. (1) se vor afișa simultan pe
  site-ul rezidentiat.ms.ro și pe paginile de internet ale celor
  6 universități de medicină și farmacie.
  (3) La data afișării clasificărilor prevăzute la alin. (1), listele
  nominale ale candidaților vor fi retrase de pe site-ul
  rezidentiat.ms.ro și de pe paginile de internet ale celor
  6 universități de medicină și farmacie.
  CAPITOLUL VI
  Rezultate. Alegerea postului sau a locului

  în specialitate și a centrelor de pregătire
  Art. 22. — Data afișării clasificărilor pe domenii este anunțată
  în timp util prin mass-media și pe paginile de internet ale
  universităților de medicină și farmacie și pe site-ul
  rezidentiat.ms.ro.
  Art. 23. — (1) Alegerea locurilor/posturilor în specialitate și a
  centrelor de pregătire se face prin teleconferință, pe baza
  punctajului și a clasificărilor anunțate, în 3 zile consecutive,
  stabilite de comun acord între Ministerul Sănătății și instituțiile de
  învățământ superior cu profil medical acreditate, în intervalul
  orar 8.30—20.30. Candidații se vor putea prezenta în unul dintre
  centrele universitare: Arad, Brașov, București, Cluj-Napoca,
  Constanța, Craiova, Galați, Iași, Oradea, Sibiu, Târgu Mureș sau
  Timișoara. Dacă repartiția nu se finalizează în prima zi, respectiv
  în cea de-a doua sau în cea de-a treia zi, va continua în ziua
  următoare în același interval orar sau, după caz, până la
  epuizarea locurilor/posturilor publicate la concurs sau a
  candidaților care au dreptul de a alege un loc/post. Locurile și
  posturile rămase disponibile se vor afișa pe pagina de internet
  la sfârșitul fiecărei zile de repartiție. În urma alegerii
  locului/postului și a centrului de pregătire în specialitate se vor
  înainta Ministerului Sănătății listele nominale, inclusiv în format
  electronic, privind locurile/posturile, specialitățile și centrele
  alese și procesele-verbale ale sesiunii de alegeri (cu semnăturile
  candidaților), în termen de 3 zile lucrătoare.
  (2) Lucrările privind alegerea locurilor/posturilor publicate la
  concurs vor fi coordonate de președintele Comisiei centrale de
  rezidențiat. La sediul Comisiei centrale de rezidențiat se va
  institui o comisie tehnică care va ține evidența locurilor/posturilor
  alese.
  (3) La nivelul fiecărui centru universitar din cele nominalizate
  la alin. (1) se vor institui comisii locale de alegere a locurilor sau
  a posturilor, formate din reprezentanți ai direcției de sănătate
  publică din județul respectiv sau, după caz, ai Direcției de
  Sănătate Publică a Municipiului București și ai instituțiilor de
  învățământ superior cu profil medical în cauză. Comisiile vor fi
  12 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 989/12.X.2022
  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 989/12.X.2022 13
  formate din minimum 6—8 membri. Președintele și membrii
  acestei comisii se desemnează prin act administrativ al
  conducătorului instituției de învățământ superior cu profil
  medical. Vicepreședinte al acestei comisii este directorul
  executiv al direcției de sănătate publică sau înlocuitorul legal al
  acestuia.
  (4) Comisiile desemnate potrivit alin. (3) vor elibera fiecărui
  candidat care alege loc/post o adeverință în care se vor
  menționa locul/postul, specialitatea și centrul universitar alese.
  Modelul adeverinței este pus la dispoziție de Comisia centrală
  de rezidențiat.
  (5) Organizatorii asigură materialele de igienă și de protecție
  sanitară necesare atât pentru candidați, cât și pentru personalul
  implicat în activitatea de alegere a locurilor/posturilor și vor
  stabili sensul de deplasare pe coridoare către sălile de
  alegere/așteptare și toalete.
  (6) Organizatorii asigură săpun, prosoape de hârtie,
  dispensere cu dezinfectant pentru mâini, care vor fi reîncărcate
  permanent.
  (7) Candidații, precum și personalul implicat în activitatea de
  alegere a locurilor/posturilor vor purta măști medicale pe
  întreaga perioadă a prezenței în clădire și vor respecta distanța
  de minimum 1 metru față de alți candidați și față de membrii
  comisiei locale de alegere a locurilor sau a posturilor.
  Art. 24. — (1) Candidații sau împuterniciții acestora care nu
  sunt prezenți la data, ora și locul fixate pentru alegerea postului
  ori a locului în specialitate și a centrului de pregătire pierd
  drepturile conferite de concurs.
  (2) Candidații care dețin un titlu de specialist și aleg loc/post
  au obligația ca în termen de 15 zile de la data încheierii
  contractului individual de muncă pe durată determinată sau
  nedeterminată, după caz, să depună la Ministerul Sănătății
  angajamentul de plată pentru cea de-a doua specialitate.
  (3) Plata taxei se face în lei, anual, în două tranșe
  semestriale egale, în termen de maximum 60 de zile
  calendaristice de la începutul semestrului. Neplata taxei în
  condițiile stipulate în angajamentul de plată atrage excluderea
  definitivă din programul de pregătire.
  (4) Candidații prevăzuți la alin. (2) nu pot alege loc/post în
  specialitatea în care sunt deja confirmați prin ordin al ministrului
  sănătății.
  (5) Candidații care obțin punctajul minim prevăzut la art. 4
  alin. (2) și renunță la alegerea unui loc sau post, precum și cei
  care se clasează în afara numărului de locuri/posturi publicate
  la concurs sunt declarați respinși.
  (6) Locurile și posturile rămase neocupate în urma finalizării
  alegerilor vor putea fi ocupate numai în condițiile stabilite de art. 181
  și 182 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea
  și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012,
  cu modificările și completările ulterioare.
  CAPITOLUL VII
  Exemplificări privind tipurile de întrebări
  și modul de punctare

  Art. 25. — Caietele de concurs au un număr de 200 de
  întrebări pentru fiecare domeniu.
  Art. 26. — (1) Cele 200 de întrebări de concurs sunt de două
  tipuri, astfel:
  a) 25% din total sunt întrebări tip complement simplu, cu un
  singur răspuns corect posibil din 5; se notează fiecare întrebare
  cu răspuns corect cu 4 puncte; dacă la aceste întrebări
  candidații marchează mai mult sau mai puțin de un răspuns
  corect, întrebarea se anulează (punctaj 0);
  b) 75% din total sunt întrebări tip complement multiplu,
  cu 2—4 răspunsuri corecte; fiecare întrebare cu răspunsuri
  corecte este notată cu 5 puncte; dacă la aceste întrebări
  candidatul marchează mai puțin de două sau mai mult de
  4 răspunsuri, întrebarea se anulează (punctaj 0).
  (2) În caietul de concurs se precizează întrebările de tip
  complement simplu și întrebările de tip complement multiplu.
  (3) Exemplu de punctare: A B C D E = întrebare cu două
  răspunsuri corecte A și C:
  a) în cazul în care candidatul marchează corect A și C,
  acesta primește 5 puncte, astfel:
  b) în cazul în care candidatul marchează A și B, acesta
  primește 3 puncte, astfel:
  A B C D E
  X X
  1 1 1 1 1 = 5 puncte;
  A B C D E
  X X
  1 0 0 1 1 = 3 puncte.
  (4) Departajarea candidaților cu punctaj egal se face pe baza
  punctajului ponderat, care reflectă modul în care candidații au
  răspuns la întrebările considerate cu grad de dificultate mai
  mare. Acest grad de dificultate al întrebărilor este calculat în
  funcție de numărul de răspunsuri corecte la întrebarea
  respectivă raportat la numărul total de candidați.
  (5) Departajarea candidaților care au obținut punctajul maxim
  posibil se face prin susținerea unei probe suplimentare de
  departajare. Această probă constă în 100 de întrebări din
  tematica și bibliografia aprobate, de tip complement multiplu,
  alcătuite cu 24 de ore înainte de susținerea probei, într-un sediu
  securizat. Această probă are loc în ziua de sâmbătă,
  26 noiembrie 2022, în centrul universitar București. Corectura
  se face în mod electronic în sala de concurs, în prezența
  candidaților. Rezultatele sunt folosite pentru alcătuirea unei
  ierarhizări a candidaților care au obținut punctajul maxim posibil.
  Candidații care nu se prezintă la proba de departajare figurează
  în clasificare în ordinea alfabetică, după ierarhizarea candidaților
  care au susținut proba de departajare.
  (6) Pentru susținerea probei de departajare nu se percepe
  taxă.
  CAPITOLUL VIII
  Probleme de organizare

  Art. 27. — Pentru buna desfășurare a concursului de
  rezidențiat se stabilesc grupuri de lucru pentru îndeplinirea
  următoarelor obligații:
  a) publicarea tematicii și a bibliografiei de concurs, precum și
  a metodologiei de desfășurare a concursului;
  b) stabilirea numărului de locuri și de posturi pe domenii și
  centre de pregătire, conform prevederilor legale;
  c) rezolvarea problemelor financiare (propunerea taxei și
  încasarea acesteia, cheltuieli pentru chirii, materiale, plata
  personalului care a contribuit la concurs etc.).
  Art. 28. — (1) Pentru buna desfășurare a concursului de
  admitere în rezidențiat, la nivel central și local se stabilesc
  grupuri de lucru pentru îndeplinirea următoarelor obligații:
  a) închirierea sălilor pentru concurs, prezentarea unui tabel
  cu locul, numele și capacitatea fiecărei săli, avându-se grijă să
  rămână în fiecare sală 1—3 locuri libere (în funcție de
  capacitatea sălii), și verificarea cu o săptămână înainte a
  condițiilor de lucru în sala respectivă (căldură, lumină, aerisire,
  scaune bune etc.) — responsabil este președintele comisiei
  locale de rezidențiat;
  b) asigurarea materialelor necesare întregii sesiuni [hârtie,
  carioci de culori diferite, hârtie de împachetat, plicuri pentru grile,
  sfoară, unități de memorie externă (memory stick), clești pentru
  sigilat etc.] — responsabil este președintele comisiei locale de
  rezidențiat;
  c) organizarea supravegherii concursului — responsabil este
  președintele comisiei locale de rezidențiat, care are și
  următoarele atribuții:
  (i) asigurarea unui număr suficient de supraveghetori (un
  supraveghetor la 25 de candidați, cu un minimum de
  3 persoane pentru o sală);
  (ii) desemnarea șefilor de clădire, de sală și a
  supraveghetorilor pe locuri de concurs;
  (iii) instruirea acestora cu o săptămână înainte de
  concurs;
  d) întocmirea și tipărirea listelor cu candidați, a legitimațiilor
  de bancă și împărțirea candidaților pe săli în funcție de
  capacitatea fiecăreia, afișarea acestora și transmiterea spre
  webmaster pentru publicarea pe internet — responsabil este
  președintele comisiei locale de rezidențiat;
  e) elaborarea și tipărirea instrucțiunilor pentru șefii de clădire,
  de sală, supraveghetori și candidați — coordonator este
  președintele Comisiei centrale de rezidențiat;
  f) elaborarea și tipărirea documentelor nesecrete:
  procese-verbale, diferențiate pentru șefii de clădiri și de sală, de
  predare-primire a sacilor cu caiete cu întrebări și de
  predare-primire de la sfârșitul concursului, pentru plicuri cu grile
  corectate, unități de memorie externă (memory stick), plicuri cu
  grile anulate sau nefolosite, grile „Retras din concurs”, caiete cu
  întrebări nefolosite, atât ale șefilor de sală către șefii de clădire,
  cât și ale șefilor de clădire către comisia locală de rezidențiat,
  procese-verbale privind derularea concursului, completate și
  semnate de șefii de sală și de supraveghetori, grile de răspuns —
  responsabilă este comisia locală de rezidențiat;
  g) transportul sacilor cu caietele de concurs de la sediul
  securizat către comisiile locale de rezidențiat — responsabili
  sunt președinții comisiilor locale de rezidențiat;
  h) pregătirea pentru corectură, după aducerea la săli a
  aparaturii electronice, și asigurarea personalului necesar, altul
  decât șefii de sală sau supraveghetorii — responsabil este
  președintele comisiei locale de rezidențiat;
  i) instruirea personalului care va asigura corectura grilelor
  prin scanare — responsabil este președintele comisiei locale de
  rezidențiat;
  j) citirea grilelor prin scanare (pe baza softului pus la
  dispoziție de Ministerul Sănătății) — responsabil este
  președintele comisiei locale de rezidențiat;
  k) stabilirea grilei de răspuns — responsabil este
  președintele Comisiei centrale de rezidențiat;
  l) stabilirea clasificărilor finale în ordinea descrescătoare a
  punctajelor, cu departajare conform prevederilor art. 26
  alin. (3)—(5), pe domenii — responsabil este președintele
  Comisiei centrale de rezidențiat;
  m) afișarea clasificărilor finale — responsabil este
  președintele Comisiei centrale de rezidențiat;
  n) crearea unei pagini web pe internet în care se publică
  toate informațiile nesecrete legate de concurs (distribuția pe săli
  a candidaților, locul de afișare a acestor date, instrucțiuni pentru
  candidați, punctaje obținute, cataloagele finale în ordinea
  clasificării etc.) — responsabili sunt președintele Comisiei
  centrale de rezidențiat și președinții comisiilor locale de
  rezidențiat;
  o) alegerea posturilor și a locurilor publicate la rezidențiat și
  a centrelor de pregătire — responsabil este președintele
  Comisiei centrale de rezidențiat.
  (2) Comisiile locale de concurs vor desemna și personal de
  rezervă pentru activitățile prevăzute la alin. (1); numărul
  personalului de rezervă nu poate depăși jumătate din numărul
  total de persoane implicate.
  Art. 29. — (1) Pregătirea materialelor necesare desfășurării
  concursului presupune realizarea grilelor pentru răspuns,
  pregătirea sacilor cu materiale nesecrete și realizarea caietelor
  cu întrebări.
  (2) Grilele pentru răspuns se tipăresc până la data de
  11 noiembrie 2022 într-un număr dublu față de numărul
  candidaților înscriși pe liste plus o rezervă de 10% din fiecare tip,
  pentru a preîntâmpina posibilele dificultăți generate de distribuția
  diferită a fiecărui tip de grilă în săli. Grilele sunt de 4 tipuri, notate
  cu A, B, C și D, pentru fiecare domeniu, corespunzător cu
  notarea caietelor cu întrebări, astfel încât în săli candidații care
  au locurile apropiate să aibă grile și caiete de tipuri diferite.
  Modelul grilelor este pus la dispoziție de Comisia centrală de
  rezidențiat până cel târziu la data de 1 noiembrie 2022.
  (3) Pregătirea sacilor pentru săli conținând toate materialele
  nesecrete necesare (cu excepția caietelor cu întrebări) se face
  de comisia locală de rezidențiat, în săptămâna premergătoare
  concursului. Fiecare sac, pe care se scriu centrul universitar,
  domeniul, clădirea, sala, precum și conținutul sacului, cuprinde
  următoarele materiale:
  a) colete sigilate cu grile pentru răspuns; numărul grilelor
  pentru răspuns este dublu față de numărul candidaților din sala
  respectivă (+10%), în așa fel încât să se asigure posibilitatea
  schimbării grilei cu una de același tip, o dată pentru fiecare
  candidat, în cazul în care candidatul a făcut greșeli și solicită
  schimbarea grilei; pe fiecare colet se scriu sala, numărul de candidați
  din sala respectivă, numărul de grile pentru răspuns conținute de
  colet (numărul candidaților din sala respectivă x 2 + 10%);
  b) carioci negre pentru completarea grilei de răspuns;
  numărul cariocilor este corespunzător cu dublul numărului
  candidaților din sala respectivă;
  c) plicuri format C4 pentru împachetarea grilelor corectate;
  d) coli albe format A4 pentru protejarea grilelor ce se introduc
  în plicuri;
  e) plicuri format C5 conținând plumbii și sârma pentru sigilat
  sacii;
  f) bandă adezivă pentru sigilarea plicurilor cu grilele corectate
  și a coletelor cu grile anulate și retrase din concurs;
  g) sfoară pentru legarea coletelor cu grile;
  h) hârtie de împachetat pentru coletele cu grile anulate și
  retrase din concurs;
  i) sârme cu plumbi;
  j) pixuri-cariocă de culoare roșie;
  k) prelungitoare pentru aparatura electronică;
  l) ștampilă de concurs, conform modelului transmis de
  Ministerul Sănătății, care se aplică inclusiv pe grilele candidaților
  (în spațiul special desemnat) și pe materialele din sala de
  concurs;
  14 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 989/12.X.2022
  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 989/12.X.2022 15
  m) măști medicale în număr egal cu numărul candidaților și
  al persoanelor desemnate pentru supravegherea candidaților și
  pentru activitatea de scanare a grilelor din sala respectivă + 10%
  rezervă;
  n) mănuși chirurgicale pentru persoanele desemnate pentru
  supravegherea candidaților și pentru activitatea de scanare,
  minimum 2 perechi/persoană;
  o) 2 recipiente cu dezinfectant + 1 recipient de rezervă.
  (4) Sacii cu materialele nesecrete sigilați sunt depozitați prin
  grija comisiei locale de rezidențiat cu două zile înainte de
  concurs. Sediul este sigilat. În dimineața zilei de concurs, sacii
  sigilați, conținând cele de mai sus, separat pentru fiecare sală de
  concurs, sunt transportați de comisiile special desemnate la
  locurile de desfășurare a concursului.
  (5) Pentru crearea și multiplicarea caietelor cu întrebări se
  desfășoară următoarele activități:
  a) președintele Comisiei centrale de rezidențiat, împreună
  cu coordonatorul grupului de specialiști desemnat pentru
  stabilirea întrebărilor pentru concurs, își alege grupurile de lucru
  pentru conceperea întrebărilor. Aceste grupuri de lucru sunt
  făcute publice în ziua concursului;
  b) întrebările sunt create după tematica și bibliografia deja
  anunțate. Ele sunt prezentate în anumite condiții de punere în
  pagină, pe un anumit tipar;
  c) caietele cu întrebări sunt alcătuite de specialiști din toate
  centrele universitare în care se organizează concursul, care
  lucrează într-un loc de unde nu au nicio legătură cu exteriorul și
  nu părăsesc locul respectiv decât cu minimum o oră înainte de
  încheierea probei scrise (nu mai devreme de ora 13.15 în data
  de 20 noiembrie 2022). La locul respectiv, comisia desemnată
  dispune de toate materialele și echipamentele necesare;
  d) grupurile tehnice desemnate să multiplice caietele cu
  întrebări se vor afla de asemenea în sedii securizate unde nu au
  nicio legătură cu exteriorul și vor dispune de toate materialele și
  echipamentele necesare multiplicării caietelor cu întrebări și
  ambalării lor în sacii ce vor fi sigilați. Caietele sunt multiplicate
  într-un număr stabilit în funcție de numărul candidaților din
  fiecare sală, plus o rezervă de 20% pentru înlocuire, în cazul
  unor eventuale greșeli de tipărire și pentru preîntâmpinarea
  dificultăților legate de distribuția diferită a fiecărui tip în sală.
  Caietele sunt multiplicate pe 4 tipuri, notate A, B, C și D, pentru
  fiecare domeniu. Caietele conțin aceleași întrebări, dar ordinea
  acestor întrebări este diferită pentru fiecare dintre cele 4 tipuri de
  caiete;
  e) după multiplicarea caietelor într-un număr corespunzător
  din fiecare tip, acestea sunt împachetate, pachetele sunt sigilate
  cu bandă adezivă și ștampilate (ștampila este emisă de comisia
  centrală), puse în saci, iar sacii sunt sigilați cu cleștii transmiși
  de comisia centrală. Rezerva de caiete pentru fiecare tip este
  pusă în sacul desemnat pentru fiecare sală de concurs. Pe
  fiecare sac se vor preciza centrul universitar de concurs,
  domeniul, clădirea, sala, numărul de candidați din sala
  respectivă și numărul de caiete cu întrebări din fiecare tip;
  f) după terminarea operațiunilor de multiplicare, toate
  materialele rămase (rebuturi, plusuri, matrițe din copiatoare etc.)
  sunt împachetate separat, sigilate și transportate la sediul
  comisiei locale de rezidențiat, unde se păstrează până după
  alegerea posturilor, a locurilor în specialitate și a centrelor de
  pregătire.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook , Instagram , YouTube , TikTok .