PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI SUCEAVA scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                                                                 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie în cadrul Compartimentului Medicină școlară generală – Direcția Asistență Socială.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști; c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare; e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin; f) cazierul judiciar; g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; h) chitanță de plată a taxei de concurs; i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) certificatul de integritate comportamentală, în conformitate cu prevederile Legii nr. 118/2019, în termen de valabilitate, în original; k) copie a documentelor privind schimbarea numelui (certificat de căsătorie, certificat de divorț, hotărâre judecătorească etc.); l) acord pentru prelucrare date cu caracter personal în vederea desfășurării concursului – se completează odată cu depunerea dosarului; m) dosar plic.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria primăriei. Actele prevăzute mai sus care se prezintă în copie vor fi însoțite de documentele originale în vederea verificării conformității cu acestea de către secretarul comisiei de concurs. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului, afișată pe site-ul Ministerului Sănătății: www.ms.ro

Înscrierile la concurs se fac la sediul Primăriei municipiului Suceava, bd. 1 Mai nr. 5A, jud. Suceava, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 14.02.2020, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 14.02.2020. Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, camera 45, sau la tel.: 0230.212.696, int. 252.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns