PRIMĂRIA ORAȘULUI SEBIȘ (JUDEȚUL ARAD) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

PRIMĂRIA ORAȘULUI SEBIȘ (JUDEȚUL ARAD)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                                         un post cu jumătate de normă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie la Compartimentul Asistență medicală desfășurată în unitățile de învățământ.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) formular de înscriere la concurs;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de
confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit.
d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care
candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Bibliografia și tematica de concurs sunt cele publicate pe site-ul Ministerului Sănătății pentru examenul de medic specialist în specialitatea
Medicină de familie.
Înscrierile la concurs se fac la sediul instituției, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 19.07.2019, iar concursul se organizează în
perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 19.07.2019.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0257.311.008 sau la sediul primăriei.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns