SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL (JUDEȚUL CONSTANȚA) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SANATORIUL BALNEAR ȘI DE RECUPERARE TECHIRGHIOL (JUDEȚUL CONSTANȚA)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Recuperare, medicină fizică și balneologie la Secția spital Recuperare medicală neuropsihomotorie copii;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Recuperare, medicină fizică și balneologie la Secția spital Recuperare medicală neuropsihomotorie copii.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniu l sănătății,
republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitar ea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) copie a certificatului de naștere și a certificatului de căsătorie, unde este cazul;
k) copie de pe cartea de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în specialitate și vechimea în specialitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul sanatoriului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 16.08.2019, iar concursul se
organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 16.08.2019.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul Resurse Umane, tel.: 0241.481.757.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns