SERVICIUL DE AMBULANȚĂ BUCUREȘTI-ILFOV scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ BUCUREȘTI-ILFOV
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 trei posturi cu normă întreagă de medic Medicină generală cu drept de liberă practică;
 cinci posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate și copie a certificatului de căsătorie unde este cazul.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria unității.
Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi însoțite de documentele originale, care se vor certifica de un reprezentant al
angajatorului. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs va fi publicată pe site-ul: www.sabif.ro
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Mihai Eminescu nr. 226-236, sector 2, București (Biroul Personal), în termen de
15 zile calendaristice de la data de 20.12.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la
data de 20.12.2019.
Relații suplimentare se pot obține la Biroul RUNOS – tel.: 021.201.51.22, secretariatul SABIF – tel.: 021.201.51.10 și dr. Oana Lucia – tel.: 0788.413.486 și 0748.346.984.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns