SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN SIBIU scoate la CONCURS un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie la Stația centrală Sibiu.

Jobs

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN SIBIU
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un
post cu normă întreagă de medic
specialist confirmat în specialitatea Medicină de familie la Stația
centrală Sibiu.

Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să
concureze;
b) copie xerox de pe diploma
de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul
profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de
membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să
rezulte că nu i-a fost aplicată una
din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541
alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la
art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătății, republicată,
cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în
Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care
să rezulte că este apt din punct de
vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de
concurs;
i) copia actului de identitate în
termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de
lei.
Documentele prevăzute la lit.
d), f) și g) sunt valabile trei luni
și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul instituției.
Înscrierile la concurs se fac la
sediul unității, în termen de 15 zile
calendaristice de la apariția acestui anunț, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între
31 și 90 de zile de la data de 31.01.2020.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns