SERVICIUL DE PROTECȚIE ȘI PAZĂ scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SERVICIUL DE PROTECȚIE ȘI PAZĂ
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de ofițer medic specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie în cadrul Centrului Medical cu sediul în București;
 un post cu normă întreagă de ofițer medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă în cadrul Centrului Medical cu sediul în București.
Candidații trebuie să îndeplinească condițile stabilite de Ord. m.s. nr. 869/2015 și:
– să aibă cetățenia română;
– să aibă vârsta de până la 42 de ani;
– media examenului de licență/diplomă corespunzătoare studiilor postului scos la concurs să nu fie mai mică de 7,00;
– să nu fi fost condamnați penal printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă pentru o infracțiune săvârșită cu intenție,să nu fi executat o pedeapsă cu închisoarea ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni din culpă și să nu fie înc urs de cercetare sau judecată într-un dosar penal.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie legalizată de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordinul menționat;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) curriculum vitae – model european;
k) copie certificat de naștere și de căsătorie, unde este cazul;
l) copie de pe livretul militar, unde este cazul;
m) polița de asigurare pentru răspundere civilă profesională.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica și bibliografia de concurs sunt cele pentru susținerea examenului/concursului de ofițer de medic specialist în
specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, bd. Geniului nr. 42B, sector 6, București în termen de 15 zile calendaristice de la data de 02.08.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 02.08.2019, iar candidații vor parcurge următoarele etape: examinare psihologică şi vizită medicală.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 021.408.10.60 sau 021.408.10.78.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns