SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ GORJ scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SERVICIUL JUDEȚEAN DE AMBULANȚĂ GORJ
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:

două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină generală având atestat în Asistență medicală de urgență prespitalicească.
La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați
în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin.
(1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu
modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul
pentru care candidează;
h) copia certificatului de căsătorie, unde este cazul;
i) chitanță de plată a taxei de concurs;
j) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi însoțite de documentele originale.
Tematica de concurs și bibliografia se găsesc la Compartimentul Resurse Umane și pe site-ul: www.ambulantagorj.ro
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Progresului nr. 18, Compartimentul Resurse Umane, în termen de 15 zile calendaristice
de la data de 14.06.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data 14.06.2019.
Relații suplimentare se pot obține la Compartimentul Resurse Umane, tel.: 0253.210.648.

Lasă un răspuns