SPITALUL CLINIC CF NR. 2 BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL CLINIC CF NR. 2 BUCUREȘTI
scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 și a Ord. m.s. nr. 284/2007:

postul de director îngrijiri.
Concursul se va desfășura la sediul Spitalului Clinic CF nr. 2 București, la datele:
– 24 iunie 2019, ora 10.00 – proba scrisă;
– 26 iunie 2019, ora 10.00 – susținerea proiectului de specialitate;
– 28 iunie 2019, ora 10.00 – interviu.
La concurs se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc cumulativ criteriile generale şi specifice.

Criterii generale:
a) au domiciliul stabil în România;
b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii,de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor Legii 263/2010 cu modificările și completările ulterioare.

Criterii specifice:
a) sunt asistenți medicali generaliști principali;
b) au cel puțin 2 ani vechime ca asistenți medicali generaliști principali;
c) sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă/absolvire.
Dosarul de înscriere la concurs trebuie să conţină următoarele documente:
a) cererea de înscriere;
b) copie a actului de identitate;
c) copie a diplomei de licenţă sau de absolvire, după caz;
d) copie a certificatului de absolvire a examenului de grad principal;
e) curriculum vitae;
f) adeverinţă care atestă vechimea în gradul profesional sau în specialitatea studiilor, după caz;
g) cazier judiciar;
h) declaraţie pe propria răspundere că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică, aşa cum este definită prin lege;
i) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării
concursului, de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
j) proiectul de specialitate;
k) chitanţa de plată a taxei de 400 lei, de participare la concurs, achitată la casieria Spitalui Clinic CF nr.2 Bucuresti.

Dosarul de înscriere se depune la secretarul comisiei de concurs, Serviciul Resurse Umane, Normare, Organizare și Salarizare în termen de cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data susținerii concursului.
Actele prevăzute la dosarul de înscriere vor fi prezentate și în original, în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Candidaţii al căror dosar de înscriere a fost respins pot depune contestaţie în cel mult 24 ore de la data comunicării rezultatului verificării.
Contestaţia de soluţionează în termen de 24 de ore de la data depunerii de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor.

Informaţii suplimentare privind bibliografia şi temele-cadru pentru proiectul de specialitate sunt publicate pe site-ul spitalului şi se pot obţine de la secretariatul Comisiei de concurs – Mihaela Ene, telefon: 0372.298.708 sau 0372.298.711/108.

Lasă un răspuns