SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CLUJ-NAPOCA scoate la CONCURS următoarele posturi:

Jobs

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE CLUJ-NAPOCA scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:

 un post cu normă întreagă
de medic primar confirmat în specialitatea Obstetrică-ginecologie
la Ambulatoriul integrat al spitalului – Cabinetul de Obstetrică-ginecologie;
 trei posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat
în specialitatea Boli infecțioase la
Secțiile clinice;
 un post cu normă întreagă
de medic primar confirmat în specialitatea Boli infecțioase la Cabinetul de Boli infecțioase – adulți.

Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să
concureze;
b) copie xerox de pe diploma
de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul
profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de
membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să
rezulte că nu i-a fost aplicată una
din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541
alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la
art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătății, republicată,
cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în
Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical format A5
din care să rezulte că este apt din
punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de
concurs;
i) copia actului de identitate
în termen de valabilitate și documente privind schimbarea numelui.
Taxa de concurs este de 150 de
lei și se va achita la sediul spitalului.
Copiile actelor prevăzute mai
sus vor fi însoțite de documentele
originale, care se vor certifica de
un reprezentant al angajatorului.
Documentele prevăzute la lit. d) și
g) sunt valabile trei luni, iar cazierul judiciar are valabilitate șase
luni; documentele se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea
pentru examenul de medic specialist/primar în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la
sediul unității, str. Iuliu Moldovan
nr. 23 – Serviciul Resurse Umane,
în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț,
iar concursul se organizează în
perioada cuprinsă între 31 și 90
de zile de la data de 31.01.2020.
Relații suplimentare se pot
obține la Serviciul RUNOS, tel.:
0364.130.175.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns