SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE „DR. VICTOR BABEȘ” TIMIȘOARA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECȚIOASE ȘI PNEUMOFTIZIOLOGIE „DR. VICTOR BABEȘ” TIMIȘOARA (JUDEȚUL TIMIȘ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006,:

funcția de șef Secția clinică Pneumologie I.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze – original;
b) copie legalizată de pe diploma de studii – copie legalizată;
c) adeverință/certificat din care să reiasă confirmarea în gradul profesional – copie legalizată;
d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele menționate – copii legalizate;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac
incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze – original;
f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate – original;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează – original;
h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de conducerea unităților în care și-a
desfășurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România – original;
i) cazier judiciar – original
j) copie legalizată a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România cu viza pe anul în curs;
k) copia legalizată a carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în specialitate și vechimea
în specialitate;
l) un proiect de management privind evoluția viitoare a secției;
m) chitanță de plată a taxei de concurs (300 de lei /candidat, se va achita la casieria spitalului) – original.
În secțiile clinice funcția de șef de secție/laborator/serviciu se ocupă de către un cadru didactic universitar medical.

La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului, specialitate pe care o practică
în mod curent și în care sunt confirmați prin ordin al m.s.p. (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării și  încadrării ca medic specialist).
Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul Medicilor din România,precum și cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condițiile stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot participa la concurs.
Concursul sau examenul va consta în următoarele probe, fiecare fiind eliminatorie, urmând a se susține în următoarea
ordine: 1) interviu – susținerea proiectului de management; 2) probă scrisă; 3) probă clinică sau practică.

Proba scrisă a concursului se susține după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă.
Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea titlului de medic specialist.
Bibliografia, tematica de concurs, condițiile specifice și Regulamentul de organizare al concursului se publică pe site-ul
spitalului: www.spitalul-vbabes-tm.ro și se afișează la sediul acestuia.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Gheorghe Adam nr. 13, în termen de 15 zile de la data de 28.06.2019,iar concursul se organizează în termen de minimum 30 de zile și maximum 90 de zile de la data de 28.06.2019.
Relații suplimentare se pot obține la sediul spitalului, Compartimentul RUNOS, tel.: 0256.207.670.

Lasă un răspuns