SPITALUL CLINIC DE COPII „DR. VICTOR GOMOIU” BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL CLINIC DE COPII „DR. VICTOR GOMOIU” BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                                     două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Secția clinică Pediatrie III.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate și a certificatului de naștere/căsătorie – dacă este cazul;.
j) copie a poliței de asigurare malpraxis;
k) certificat de integritate comportamentală conform Legii nr. 118/2019 sau o declarație pe propria răspundere că nu figurează în „Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor;
l) curriculum vitae semnat și datat – model europass;
m) dosar de încopciat cu șină.

Taxa de concurs este de 150 de lei și va fi achitată la casieria spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs se poate ridica de la sediul spitalului și va fi afișată pe site-ul acestuia.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, bd. Basarabia nr. 21, sector 2, București, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 20.12.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 20.12.2019.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns