SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE „DR. IOAN AUREL SBÂRCEA” BRAȘOV scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL CLINIC DE OBSTETRICĂ-GINECOLOGIE „DR. IOAN
AUREL SBÂRCEA” BRAȘOV scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                                               un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină de laborator în cadrul Laboratorului de Analize medicale.
Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește
să concureze;
b) copie xerox de pe diploma
de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una
din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut
în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care
să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni
și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic primar
în specialitatea postului, existentă pe site-ul Ministerului Sănătății: www.ms.ro, secțiunea concursuri.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Gh. Barițiu nr. 36, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 07.02.2020, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 07.02.2020.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns