SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU scoate la CONCURS funcția de șef Compartiment Primire Urgențe.

Jobs

SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile
Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din
Legea nr. 95/2006 și cu prevederile
Ord. m.s.p. nr. 1.706/2007 cu modificările și completările ulterioare, funcția de șef Compartiment
Primire Urgențe.

Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care candidații
doresc să concureze;
b) copie xerox de pe diploma
de studii;
c) adeverință din care să reiasă
confirmarea în gradul profesional;
d) acte doveditoare pentru
calcularea punctajului prevăzut în Anexa la Ord. m.s.p. nr.
1.406/2006;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să
rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte care îl fac incompatibil cu funcția pentru ocuparea
căreia dorește să candideze;
f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care
să rezulte că nu se află în stare de
incompatibilitate;
g) certificat privind starea de
sănătate tip A5;
h) dovadă/adeverință din care
să rezulte că în ultimii 2 ani nu a
fost sancționat de conducerea unităților în care și-a desfășurat activitatea sau de Colegiul Medicilor
din România;
i) copie xerox de pe certificatul
de membru al Colegiului Medicilor
din România;
j) copie xerox de pe carnetul de
muncă sau, după caz, o adeverință
care să ateste confirmarea în specialitate și vechimea în specialitate;
k) un proiect de management
privind evoluția viitoare a unității/
compartimentului;
l) chitanța de plată a taxei de
concurs;
m) certificat (adeverința) de
integritate comportamentală (se
ridică de la cazier).
Taxa de concurs este de 200
de lei și se achită în contul:
RO81TREZ57621F330800XXXX
Trezoreria Sibiu; CUI: 11411672.

Pentru funcția de medic șef UPU/CPU la concurs se pot prezenta medici cu specialitatea Pediatrie, pentru UPU/CPU din spitale
de pediatrie, cu grad de medic specialist sau primar, care a activat
cel puțin 3 ani fără întrerupere în
cadrul unei UPU/CPU, având locul
de muncă stabil în această unitate,
fără a fi implicat în timpul programului de lucru în alte activități în
cadrul secțiilor de pediatrie.
Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost
angajate sau de Colegiul Medicilor
din România, precum și cele cărora
le-a încetat contractul de administrare în condițiile stabilite la art. 5,
lit. b), c) sau d) nu pot participa la
concurs.
Medicii care au împlinit vârsta
de pensionare prevăzută de lege
nu pot participa la concurs.
Concursul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de management,
proba scrisă, proba clinică sau
practică.
Proba scrisă a concursului se
susține după întrebări cu subiecte din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătății, cu
modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă specialității secției.
Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei
stabilite pentru obținerea titlului
de medic specialist.
Înscrierile la concurs se fac la
sediul unității, în termen de 15
zile de la apariția acestui anunț,
iar concursul se organizează în
termen de minimum 30 de zile și
maximum 90 de zile de la data de 31.01.2020.
Relații suplimentare privind
bibliografia și tema proiectului de
management se pot obține la tel.:
0269.230.260, la sediul spitalului,
str. Gh. Barițiu nr. 1-3 și pe site-ul
acestuia: www.pediatriesibiu.ro

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns