SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006, următoarele funcții:                                                            șef Secția clinică Pediatrie I; n șef Secția clinică Chirurgie pediatrică; n șef Secția Boli infecțioase.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze; b) copie xerox de pe diploma de studii; c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional; d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele menționate; e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze; f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate; g) certificat privind starea de sănătate; h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de conducerea unităților în care și-a desfășurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România; i) copie xerox a autorizației de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România; j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în specialitate și vechimea în specialitate; k) un proiect de management privind evoluția viitoare a secției; l) chitanță de plată a taxei de concurs; m) adeverința din care rezultă calitatea de cadru didactic universitar medical (pentru secțiile clinice); n) certificat (adeverința) de integritate comportamentală (se ridică de la cazier).

Taxa de concurs este de 200 de lei și se achită în contul: RO81TREZ57621F330800XXXX Trezoreria Sibiu; CUI: 11411672. În secțiile clinice funcția de șef de secție/laborator/serviciu se ocupă de către un cadru didactic universitar medical. La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului, specialitate pe care o practică în mod curent și în care sunt confirmați prin ordin al m.s.p. (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca specialist). Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul Medicilor din România, precum și cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condițiile stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot participa la concurs.

Medicii care au împlinit vârsta de pensionare prevăzută de lege nu pot participa la concurs. Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de management, probă scrisă, probă clinică sau practică. Proba scrisă a concursului se susține după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă. Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea titlului de medic specialist. Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile de la data de 24.01.2020, iar concursul se organizează în termen de minimum 30 de zile și maximum 90 de zile de la data de 24.01.2020.

Relații suplimentare privind bibliografia și tema proiectului de management se pot obține la tel.: 0269.230.260, la sediul spitalului, str. Gh. Barițiu nr. 1-3 și pe site-ul acestuia: www.pediatriesibiu.ro

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns