SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL CLINIC DE PEDIATRIE SIBIU scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                                                                 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Anestezie și terapie intensivă.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști; c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare; e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin; f) cazierul judiciar; g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; h) chitanță de plată a taxei de concurs; i) copia actului de identitate în termen de valabilitate; j) certificat (adeverința) de integritate comportamentală (se ridică de la cazier).

Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită în contul:
RO81TREZ57621F330800XXXX Trezoreria Sibiu, CUI: 11411672. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Spitalul oferă salariu atractiv, indemnizație de hrană, vouchere de vacanță, condiții de muncă deosebite. Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Gh. Barițiu nr. 1-3, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 21.02.2020, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 21.02.2020. Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0269.230.260.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns