SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE „PROF. DR. ALEXANDRU OBREGIA” BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE „PROF. DR. ALEXANDRU OBREGIA” BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006, următoarele funcții:
 șef Secția clinică I Psihiatrie;
 șef Secția clinică II Psihiatrie;
 șef Secția clinică III Psihiatrie;
 șef Secția clinică IV Psihiatrie;
 șef Secția clinică Psihiatrie pediatrică;
 șef Secția clinică Neurologie pediatrică;
 șef Secția clinică VI Psihiatrie;
 șef Secția clinică VII Psihiatrie;
 șef Secția clinică VIII Psihiatrie;
 șef Secția clinică IX Psihiatrie;
 șef Secția clinică X Psihiatrie;
 șef Secția clinică XI Psihiatrie;
 șef Secția clinică XII Psihiatrie;
 șef Secția clinică XIII Psihiatrie;
 șef Secția clinică XIV Psihiatrie;
 șef Secția clinică XV Psihiatrie;
 șef Secția clinică XVI Psihiatrie;
 șef Secția clinică XVII Psihiatrie;
 șef Laborator analize medicale;                                                                          funcția de șef Centrul de sănătate mintală.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;
b) copie xerox de pe diploma de studii;
c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele menționate;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu
funcția pentru care dorește să concureze;
f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate;
g) certificat privind starea de sănătate – tip A5;
h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de conducerea unităților în care și-a desfășurat activitatea
sau de Colegiul Medicilor din România;
i) copie xerox a autorizației de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România;
j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în specialitate și vechimea în specialitate;
k) un proiect de management privind evoluția viitoare a secției/laboratorului;
l) chitanță de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 200 de lei.

Actele prevăzute mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către Serviciul RUNOS, sau în copii legalizate.
În secțiile clinice funcția de șef de secție/laborator/serviciu se ocupă de către un cadru didactic universitar medical.
La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului, specialitate pe care o practică în mod curent
și în care sunt confirmați prin ordin al m.s.p. (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca medic specialist).
Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul Medicilor din România, precum și cele cărora
le-a încetat contractul de administrare în condițiile stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot participa la concurs.

Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de management, probă scrisă, probă clinică
sau practică.
Proba scrisă a concursului se susține după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă.
Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea titlului de medic specialist.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Șoseaua Berceni nr. 10, sector 4, în termen de 15 zile de la data de 14.06.2019, iar concursul se organizează în termen de minimum 30 de zile și maximum 90 de zile de la data de 14.06.2019.

Tematica de concurs și alte relații suplimentare se pot obține la tel.: 0770.433.540 sau 021.334.42.66, int. 319, Serviciul RUNOS, la
avizierul spitalului și pe site-ul: www.spital-obregia.ro.

Lasă un răspuns