SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE ȘI NEUROLOGIE BRAȘOV scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE ȘI NEUROLOGIE BRAȘOV
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Boli infecțioase la Compartimentul de Prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină de laborator pentru Laboratorul de Analize medicale;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Psihiatrie la Centrul de Sănătate Mintală;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină fizică și de reabilitare la Secția de Recuperare neuro-psiho-motorie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie la Compartimentul Psihiatrie cronici;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie la Secția exterioară Psihiatrie cronici Zărnești;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Psihiatrie la Secția exterioară Psihiatrie cronici Vulcan.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei care se va achita la casieria unității.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului și se poate găsi pe site-ul Ministerului
Sănătății.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 11.10.2019, iar concursul se
organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 11.10.2019.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0268.511.481, int. 129.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns