SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu jumătate de normă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la Compartimentul Prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Cardiologie, cu competență în Ecocardiografie generală și Ecografie vasculară, pentru Laboratorul de Explorări funcționale.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști,
farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e)
sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea
activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria spitalului.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Bibliografia și tematica de concurs pot fi consultate pe site-ul: www.recuperarecluj.ro, la Serviciul RUNOS și la avizierul spitalului.

Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 17.05.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 17.05.2019.

Relații suplimentare se pot obține la sediul spitalului, str. Viilor nr. 46-50 sau la tel.: 0264.207.021, int. 206.

Lasă un răspuns