SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL CLINIC DE RECUPERARE CLUJ-NAPOCA
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                                         un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină fizică și de reabilitare la Secția clinică Recuperare, medicină fizică și balneologie II.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști,
respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f),
la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la casieria unității.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Bibliografia și tematica de concurs pot fi consultate pe site-ul spitalului: www.recuperarecluj.ro, la Serviciul RUNOS și la avizierul unității.
Înscrierile la concurs se fac la sediul spitalului, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 22.11.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 22.11.2019,.
Relații suplimentare se pot obține la sediul unității, str. Viilor nr. 46-50, sau la tel.: 0264.207.021, int. 206.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns