SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII „GRIGORE ALEXANDRESCU” BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII „GRIGORE ALEXANDRESCU” BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Medicină de laborator pentru Laboratorul de Analize medicale;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Ortopedie pediatrică la Secția clinică Ortopedie pediatrică;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie la Secția Cardiologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Boli infecțioase la Serviciul Prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie cardiovasculară la Secția Chirurgie cardiovasculară;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Unitatea Primiri Urgențe.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541
alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu
modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul
pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Unitatea acordă lunar indemnizație de hrană.
Concursul va consta în următoarele probe și se susțin în următoarea ordine: 1) analizarea și evaluarea activității profesionale științifice;
2) proba scrisă; 3) proba clinică sau practică.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 30.08.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 30.08.2019”. În cazul în care ultima zi de înscriere coincide cu o zi nelucrătoare, candidații vor putea depune dosarele de înscriere inclusiv în prima zi lucrătoare după expirarea celor 15 zile.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 021.316.93.66, int. 137.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns