SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII „M. S. CURIE” BUCUREȘTI scoate la CONCURS următoarele posturi:

Jobs

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII „M. S. CURIE” BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 două posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Medicină de urgență;
 patru posturi cu normă întreagă de medic rezident ultimul an în specialitatea Medicină de urgență.

 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie – temporar vacant până la 16 octombrie 2019;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie – temporar vacant până la 5 iulie 2020;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie – temporar vacant până la 15 martie 2020.
La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă, rezidenți aflați
în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin.
(1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu
modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul
pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 31.05.2019, iar concursul se organizează în
perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 31.05.2019

Lasă un răspuns