SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII „SF. IOAN” GALAȚI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ PENTRU COPII „SF. IOAN” GALAȚI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare:                                                                                         un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pediatrie la Compartimentul Primire Urgențe – temporar vacant pe o perioadă determinată de 12 luni;                                                                              un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie la Secția Pediatrie III – Compartiment Neurologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de laborator pentru Laboratorul clinic de Analize medicale.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Actele în copie vor fi însoțite de originale pentru certificare. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se
depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs va fi cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului și împreună cu bibliografia se vor
afișa pe site-ul: www.spcopgalati.ro și la sediul unității.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Biroul RUNOS, în termen de 10 zile calendaristice de la data de 20.12.2019, iar
concursul se organizează în maximum 30 de zile lucrătoare de la data de 20.12.2019, dar nu mai devreme de 6 zile lucrătoare de la încheierea înscrierilor.
Relații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane, tel.: 0236.469.100, int. 134

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns