SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ „SF. PANTELIMON” BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL CLINIC DE URGENȚĂ „SF. PANTELIMON” BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele
posturi:
 trei posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie-imagistică medicală;
 două posturi cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie-imagistică medicală;
 trei posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Compartimentului de Radiologie-imagistică medicală din Unitatea Primiri Urgențe;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de urgență la Unitatea Primiri Urgențe;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurologie la Cabinetul de Neurologie din Ambulatoriul integrat;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Urologie la Cabinetul de Urologie din Ambulatoriul integrat;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină internă la Secția Medicină internă;
 trei posturi cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Anestezie și terapie intensivă la Secția ATI;
 un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Chirurgie generală la Secția Chirurgie generală.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști,
farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1)
lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea
activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se va achita la casieria spitalului.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, șos. Pantelimon nr. 340-342, sector 2, București, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 23.08.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 23.08.2019.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 021.255.40.99, int. 201.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns