SPITALUL CLINIC FILANTROPIA BUCUREȘTI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL CLINIC FILANTROPIA BUCUREȘTI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Obstetrică-ginecologie la Secția Ginecologie;
 două posturi cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea Neonatologie la Secția Neonatologie;
 un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Anestezie și terapie intensivă la Secția Anestezie și terapie intensivă;
 un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie și imagistică medicală;
 un post cu jumătate de normă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie la CPIAAM.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical (tip A5) din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Celelalte documente
vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Tematica de concurs este cea afișată pe site-ul Ministerului Sănătății, la sediu și pe site-ul spitalului.
Probele de concurs sunt: proba scrisă, proba clinică/practică, analiza și evaluarea activității profesionale și științifice.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 11.10.2019, iar concursul se
organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 11.10.2019.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 021.318.89.38; 021.318.89.37, int. 257.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns