SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CRAIOVA (JUDEȚUL DOLJ) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CRAIOVA (JUDEȚUL DOLJ)
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele
posturi:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie generală la Secția clinică Chirurgie generală III;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Radioterapie la Secția clinică Radioterapie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Neurochirurgie la Secția clinică Neurochirurgie;
 un post cu normă întreagă de medic dentist cu drept de liberă practică la Cabinetul de Stomatologie din Ambulatoriul de specialitate pentru sportivi;
 un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Urologie la Secția clinică Urologie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști,
farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin.
(1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006
privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei.

Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului, publicată pe site-ul Ministerului Sănătății.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, Serviciul RUNOS, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 23.08.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 23.08.2019.

Relații suplimentare se pot obține la Serviciul RUNOS, tel.: 0251.502.306.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns