SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare,următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie la Serviciul de prevenire a infecțiilor asociate asistenței medicale;
 cinci posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ATI la Secția clinică ATI;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie generală la Secția clinică Chirurgie generală III;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Ortopedie și traumatologie la Secția clinică Ortopedie și traumatologie I;
 un post cu normă întreagă de medic rezident ultimul an confirmat în specialitatea Nefrologie la Secția clinică Nefrologie;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Pneumologie la Cabinetul de Pneumologie din cadrul Ambulatoriului integrat;
 un post cu normă întreagă de farmacist primar confirmat în specialitatea Farmacie generală la Farmacia spitalului;
 un post cu normă întreagă de farmacist specialist confirmat în specialitatea Farmacie generală la Farmacia spitalului;
 un post cu normă întreagă de farmacist cu drept de liberă practică la Farmacia spitalului.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici,medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările
ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la sediul unității.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Pentru dosarele incomplete se stabilește un termen de 5 zile lucrătoare pentru completarea lor. Ulterior expirării acestui termen nu se admit completări ale dosarului, iar dosarele necompletate se resping. Situația privind dosarele admise sau respinse se afișează la sediul unității.

Contestațiile privind dosarele respinse se adresează, în termen de 2 zile lucrătoare din momentul afișării.
Tematica de concurs va fi afișată la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, bd. Liviu Rebreanu nr. 156, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 12.07.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 12.07.2019.

Lasă un răspuns