SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă la Unitatea de Arși Grav din cadrul Secției Clinică Chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă;
 un post cu jumătate de normă de medic specialist confirmat în specialitatea Anestezie și terapie intensivă la Centrul d Hemodializă;
 un post cu normă întreagă de farmacist primar confirmat în specialitatea Farmacie generală la Farmacie spital.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru
postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se va achita la sediul unității.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs va fi cea pentru examenul de medic specialist/farmacist în specialitatea postului și se găsește la sediul
spitalului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 27.12.2019, iar concursul se
organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 27.12.2019.
Pentru dosarele incomplete se stabilește un termen de 5 zile lucrătoare pentru completarea lor. Ulterior expirării acestui termen
nu se admit completări ale dosarului, iar dosarele necompletate se resping. Situația privind dosarele admise sau respinse se afișează la
sediul unității. Contestațiile privind dosarele respinse se adresează în termen de 2 zile lucrătoare din momentul afișării.
Relații suplimentare se pot obține la sediul spitalului: bd. Liviu Rebreanu nr. 156, tel: 0356.433.129.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns