SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006, următoarele funcții:
 șef Secția clinică Gastroenterologie;
 șef Secția clinică Ortopedie și traumatologie I;
 șef Secția clinică Ortopedie și traumatologie II;
 șef Secția clinică Chirurgie vasculară;
 șef Secția clinică Chirurgie generală I;
 șef Secția clinică Chirurgie generală II;
 șef Secția clinică Chirurgie generală III;
 șef Secția clinică Pediatrie;
 șef Secția clinică Neurochirurgie;
 șef Secția clinică Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice;
 șef Secția clinică Nefrologie;
 șef Secția clinică Neurologie I;
 șef Secția clinică Neurologie II;
 șef Secția clinică ORL;
 șef serviciu Anatomie patologică;
 șef Secția clinică Chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă;
 șef Secția clinică ATI;
 șef Secția clinică Obstetrică-ginecologie I;
 șef Secția clinică Neonatologie;
 șef Secția clinică Psihiatrie II.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;
b) copie xerox de pe diploma de studii;
c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele menționate;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze;
f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate;
g) certificat privind starea de sănătate;
h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de conducerea unităților în care și-a desfășurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;
i) copie xerox a autorizației de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România;
j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în specialitate și vechimea în specialitate;
k) un proiect de management privind evoluția viitoare a secției;
l) chitanță de plată a taxei de concurs.
Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la sediul spitalului.
În secțiile clinice funcția de șef de secție/laborator/serviciu se ocupă de către un cadru didactic universitar medical.
La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului,specialitate pe care o practică în mod curent și în care sunt confirmați prin ordin al m.s.p. (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca medic specialist).

Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul Medicilor din România, precum și cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condițiile stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot participa la concurs.
Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de management, probă scrisă, probă clinică sau practică.
Proba scrisă a concursului se susține după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă.
Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea titlului de medic specialist.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, bd. Liviu Rebreanu nr. 156, în termen de 15 zile calendaristice de la 12.07.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 30 și 90 de zile de la data de 12.07.2019.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0356.433.129.

Lasă un răspuns