SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „SF. APOSTOL ANDREI” CONSTANȚA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „SF. APOSTOL ANDREI” CONSTANȚA
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006,
următoarele funcții:
 șef Secția clinică Cardiologie;
 șef Secția clinică ORL;
 șef Secția clinică Pediatrie;
 șef Secția clinică Chirurgie plastică, microchirurgie reconstructivă;
 șef Secția clinică Neurologie;
 șef Laborator Radiologie, imagistică medicală;
 șef Serviciu clinic județean Medicină legală.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;
b) copie xerox de pe diploma de studii;
c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele menționate;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac
incompatibil cu funcția pentru care dorește să concureze;
f) cazierul judiciar;
g) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate;
h) certificat privind starea de sănătate;
i) dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de conducerea unităților în care și-a
desfășurat activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;
j) copie xerox a autorizației de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România și
asigurarea de malpraxis;
k) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în specialitate și vechimea în
specialitate;
l) un proiect de management privind evoluția viitoare a secției/laboratorului/serviciului;
m) chitanță de plată a taxei de concurs.

Taxa de concurs este de 200 de lei.
Actele enumerate se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică în conformitate cu originalul de către
Serviciul RUNOS, sau în copii legalizate.
În secțiile clinice funcția de șef de secție/laborator/serviciu se ocupă de către un cadru didactic universitar medical.
În secțiile clinice universitare funcția de șef de secție se ocupă de cadrul didactic cu gradul cel mai mare de predare, la
recomandarea senatului sau a consiliului profesoral al instituției de învățământ medical superior în cauză, cu avizul autorității
în a cărei subordine se află unitatea sanitară publică.
La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului, specialitate pe care o practică
în mod curent și în care sunt confirmați prin ordin al m.s.p. (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării și
încadrării ca medic specialist).
Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul Medicilor din România,
precum și cele cărora le-a încetat contractul de administrare în condițiile stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot participa la
concurs.
Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de management, probă scrisă,
probă clinică sau practică.
Proba scrisă a concursului se susține după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu
modificările și completările ulterioare și legislația secundară aferentă.
Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea titlului de medic specialist.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile de la data de 13.12.2019, iar concursul se organizează
în termen de minimum 30 de zile și maximum 90 de zile de la data de 13.12.2019.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns