SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „SF. SPIRIDON” IAȘI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „SF. SPIRIDON” IAȘI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006, următoarele funcții:
 șef Secția clinică Chirurgie generală III;
 șef Secția clinică Oftalmologie;
 șef Laborator Imunologie și alergologie.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;
b) copie xerox de pe diploma de studii;
c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la Ord. m.s. 1.406/2006;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil
cu funcția pentru care dorește să concureze;
f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate;
g) certificat privind starea de sănătate;
h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de conducerea unităților în care și-a desfășurat
activitatea sau de Colegiul Medicilor din România;
i) copie xerox a autorizației de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România;
j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în specialitate și vechimea în specialitate;
k) un proiect de management privind evoluția viitoare a secției sau laboratorului;
l) adeverință de la Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” Iași din care să rezulte calitatea de cadru didactic;
m) curriculum vitae;
n) chitanță de plată a taxei de concurs.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Actele precizate mai sus se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către
Serviciul RUNOS.
În secțiile clinice funcția de șef de secție/laborator se ocupă de un cadru didactic universitar medical.
La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului, specialitate pe care o practică în mod
curent și în care sunt confirmați prin ordin al m.s.p. (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca medic
specialist).
Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul Medicilor din România, precum și cele
cărora le-a încetat contractul de administrare în condițiile stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d), prezentate mai jos, nu pot participa la
concurs.
Art. 5, lit. b), c), d) din Ord. m.s. nr. 1.406/2006, cu modificările și completările ulterioare prevede:
b) nerealizarea indicatorilor specifici de performanță o perioadă de minim un an din motive imputabile acestuia;
c) prestația în funcția de șef secție, șef laborator nu este conformă cu normele metodologice sau deontologice, ca urmare a sesizării
Direcției de Sănătate Publică, a Colegiului Medicilor din România sau a comisiilor de specialitate din Ministerul Sănătății;
d) neîndeplinirea obligațiilor asumate prin contractul de administrare.
Medicii care au împlinit vârsta standard de pensionare prevăzută de lege (67 de ani) conform art. 185, alin. (13) din Legea nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare, nu pot participa la concursurile sau examenele
pentru ocuparea funcției de medic șef secție/laborator.
Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de management, probă scrisă, probă clinică
sau practică.
Proba scrisă a concursului se susține după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și
completările ulterioare și legislația secundară aferentă.
Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea titlului de medic specialist.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile de la data de 20.12.2019, iar concursul se organizează în termen
de minimum 30 de zile și maximum 90 de zile de la data de 20.12.2019.
Relații suplimentare se pot obține la sediul spitalului, bd. Independenței nr. 1, Biroul Personal, sau la tel.: 0232.240.822, int. 248.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns