SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „SF. SPIRIDON” IAȘI scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „SF. SPIRIDON” IAȘI
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic primar confirmat în specialitatea ATI la Compartimentul ATI chirurgie plastică și arși;
 două posturi cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ATI la Compartimentul ATI chirurgie plastică și arși;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Chirurgie plastică-microchirurgie reconstructivă la Compartimentul Arși;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Sănătate publică și management la Serviciul Managementul calității serviciilor medicale;                                                                                                     un post cu normă întreagă de medic în specialitatea Cardiologie la Secția clinică Cardiologie;
 trei posturi cu normă întreagă de medic în specialitatea Radiologie-imagistică medicală pentru Laboratorul de Radiologie și
imagistică medicală.
La concurs se pot prezenta medici cu drept de liberă practică, specialiști sau primari confirmați în specialitatea respectivă,rezidenți aflați în ultimul an de pregătire în specialitatea în care se publică postul.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs sau avizul de practică temporară sau
ocazională a profesiei valabil, din care să rezulte că profesionistul este avizat pe specialitățile și competențele în care urmează să își
desfășoare activitatea în unitatea sanitară;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății,
republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical format A5 din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de concurs;
i) copia actului de identitate în termen de valabilitate;
j) copie a documentelor privind schimbarea numelui (certificat de căsătorie, certificat de divorț, hotărâre judecătorească etc.);
k) curriculum vitae.
Taxa de concurs este de 150 de lei.

Copiile actelor prevăzute mai sus vor fi însoțite de documentele originale, care se vor certifica de un reprezentant al
angajatorului. Documentele prevăzute la lit. d) și g) sunt valabile trei luni, iar cazierul judiciar are valabilitate șase luni; documentele
se depun la dosar în termen de valabilitate.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului, afișată pe site-ul Ministerului Sănătății.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, bd. Independenței nr. 1, Iași, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 20.12.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 20.12.2019.
Relații suplimentare se pot obține la sediul spitalului, bd. Independenței nr. 1, Biroul Personal, sau la tel.: 0232.240.822, int. 248.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns