SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU MUREȘ (JUDEȚUL MUREȘ) scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU MUREȘ (JUDEȚUL MUREȘ) scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile Ord. m.s.p. nr. 1.406/2006, coroborat cu prevederile art. 184 din Legea nr. 95/2006, următoarele funcții:
 șef Secția clinică Medicină internă I;
 șef Secția clinică Ortopedie-traumatologie;
 șef Secția clinică Chirurgie generală II;
 șef Secția clinică Neurologie I;
 șef Secția clinică Neurologie II;
 șef Secția clinică Obstetrică-ginecologie;
 șef Secția clinică Pediatrie;
 șef Secția clinică Medicină internă II;
 șef Secția clinică Chirurgie și ortopedie pediatrică;
 șef Secția clinică Recuperare cardiovasculară;
 șef Secția clinică Gastroenterologie;
 șef Secția clinică ORL;
 șef Laborator Recuperare, medicină fizică și balneologie;
 șef Laborator Medicină nucleară;
 șef Laborator Analize medicale;
 șef Laborator Explorări funcționale;
 șef Serviciul Anatomie patologică;                                                                        funcția de șef Ambulatoriu de specialitate stomatologie.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează funcția pentru care dorește să candideze;
b) copie xerox de pe diploma de studii;
c) adeverință din care să reiasă confirmarea în gradul profesional;
d) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 2 la normele menționate;
e) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu a fost condamnat penal pentru fapte ce-l fac incompatibil cu
funcția pentru care dorește să concureze;
f) declarație pe propria răspundere a candidatului, din care să rezulte că nu se află în stare de incompatibilitate;
g) certificat privind starea de sănătate;
h) dovadă/adeverință din care să rezulte că în ultimii 2 ani nu a fost sancționat de conducerea unităților în care și-a desfășurat activitatea
sau de Colegiul Medicilor din România;
i) copie xerox a autorizației de liberă practică sau a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România;
j) copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverință care să ateste confirmarea în specialitate și vechimea în specialitate;
k) un proiect de management privind evoluția viitoare a secției/laboratorului/serviciului;
l) chitanță de plată a taxei de concurs.

Taxa de concurs este de 800 de lei și se achită la casieria spitalului.
În secțiile clinice funcția de șef de secție/laborator/serviciu se ocupă de către un cadru didactic universitar medical.
La concurs se pot prezenta medici cu o vechime de cel puțin 5 ani în specialitatea postului, specialitate pe care o practică în mod curent și
în care sunt confirmați prin ordin al m.s.p. (vechimea în specialitate decurge de la data confirmării și încadrării ca medic specialist).
Persoanele sancționate în ultimii 2 ani de unitățile la care au fost angajate sau de Colegiul Medicilor din România, precum și cele cărora
le-a încetat contractul de administrare în condițiile stabilite la art. 5, lit. b), c) sau d) nu pot participa la concurs.
Concursul sau examenul va consta în următoarele probe: interviu – susținerea proiectului de management, probă scrisă, probă clinică sau
practică.
Proba scrisă a concursului se susține după subiecte din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și
completările ulterioare și legislația secundară aferentă.

Proba clinică sau proba practică se susține pe baza metodologiei stabilite pentru obținerea titlului de medic specialist.
Bibliografia, tematica de concurs, temele proiectului de management se vor afișa la sediul instituției.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Gheorghe Marinescu nr. 50, în termen de 15 zile de la data de 25.10.2019, iar concursul
se organizează în termen de minimum 30 de zile și maximum 90 de zile de data de 25.10.2019.
Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0265.212.111, int. 462.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns