SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU MUREȘ scoate la CONCURS un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea ATI la Compartimentul ATI Obstetrică-ginecologie.

Jobs

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU MUREȘ
scoate la CONCURS
în conformitate cu prevederile
Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, un post cu normă întreagă de
medic specialist confirmat în specialitatea ATI la Compartimentul
ATI Obstetrică-ginecologie.

Dosarul de înscriere la concurs
va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește
să concureze;
b) copie xerox de pe diploma
de licență și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv
adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi,
biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de
membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să
rezulte că nu i-a fost aplicată una
din sancțiunile prevăzute la art.
455 alin. (1) lit. e) sau f), la art.
541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv
la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma
în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru
calcularea punctajului prevăzut
în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care
să rezulte că este apt din punct de
vedere fizic și neuropsihic pentru
exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
h) chitanță de plată a taxei de
concurs;
i) copia actului de identitate
în termen de valabilitate.
Taxa de concurs este de 150 de
lei.
Documentele prevăzute la lit.
d), f) și g) sunt valabile trei luni
și se depun la dosar în termen de
valabilitate.
Tematica de concurs și bibliografia vor fi afișate la sediul spitalului.
Înscrierile la concurs se fac
la sediul unității, str. Gheorghe
Marinescu nr. 50, în termen de 15
zile calendaristice de la apariția
acestui anunț, iar concursul se
organizează în perioada cuprinsă
între 31 și 90 de zile de la data de 31.01.2020.
Relații suplimentare se pot
obține la tel.: 0265.212.111, int. 462.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns