SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU MUREȘ scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ TÂRGU MUREȘ scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:                            un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie la Secția clinică Cardiologie;                                                                 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Cardiologie, cu pregătire teoretică și practică în resuscitare cardio-respiratorie și îngrijirea pacienților cardiaci critici (conform prevederilor Ord. m.s. nr. 1322/2012), la Secția clinică Cardiologie – Compartiment USTACC;                                                                                                                           un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Medicină de laborator pentru Laboratorul de Analize medicale.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte: a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze; b) copie xerox de pe diploma de licență și certificatul/adeverința de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști, farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști; c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs; d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare; e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin; f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează; h) chitanță de plată a taxei de concurs; i) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei. Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Tematica de concurs și bibliografia pentru posturile de medic specialist Cardiologie sunt afișate pe site-ul Ministerului Sănătății, iar pentru postul de medic specialist Medicină de laborator vor fi publicate pe site-ul spitalului și la avizierul acestuia. Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 17.01.2020, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 17.01.2020.

Relații suplimentare se pot obține la tel.: 0265.212.111, int. 462.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns