SPITALUL CLINIC MILITAR DE URGENȚĂ „DR. VICTOR POPESCU” TIMIȘOARA scoate la CONCURS urmatoarele posturi:

Jobs

SPITALUL CLINIC MILITAR DE URGENȚĂ „DR. VICTOR POPESCU” TIMIȘOARA
scoate la CONCURS în conformitate cu prevederile Ord. m.s. nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, următoarele posturi:
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Nefrologie la Compartimentul Nefrologie/Secția clinică Medicină internă;
 un post cu normă întreagă de medic specialist confirmat în specialitatea Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice la Cabinetul de Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice.
Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:
a) cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
b) copie xerox de pe diploma de licență legalizată și certificatul de specialist sau primar pentru medici, medici dentiști,
farmaciști, respectiv adeverință de confirmare în gradul profesional pentru biologi, biochimiști sau chimiști;
c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la art. 455 alin. (1) lit. e) sau f),
la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
f) cazierul judiciar;
g) certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității
pentru postul pentru care candidează;
h) fișa medicală efectuată la Spitalul Clinic Militar de Urgență „Dr. Victor Popescu” Timișoara (inclusiv test psihologic
obligatoriu) – anexată chitanța de achitare contravaloare fișă medicală de 122 de lei (conform art. 27, pct. 4 din Legea nr.
53/2003 Codul muncii republicat);
i) chitanță de plată a taxei de concurs;
j) copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei.
Documentele prevăzute la lit. d), f) și g) sunt valabile trei luni și se depun la dosar în termen de valabilitate. Documentele
tipizate se asigură candidaților prin grija spitalului, se completează de către candidați și se depun în termenul legal.
Documentele în copie se prezintă și în original și se restituie după certificarea copiilor.
Concursul constă în: probă scrisă; probă clinică sau practică; analiza și evaluarea activității profesionale și științifice.
Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea postului.
Înscrierile la concurs se fac la sediul unității, str. Gh. Lazăr nr. 7, în termen de 15 zile calendaristice de la data de 13.12.2019, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la data de 13.12.2019.
Relații suplimentare se pot obține la Biroul Resurse Umane, tel.: 0256.201.834, int. 171 sau 0770.330.292.

Pentru a fi în permanență la curent cu ultimele noutăți și informații din domeniul medical, urmărește-ne pe Facebook.

Lasă un răspuns